Raport bieżący nr 30/2021

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za okres I – III kwartał 2021 roku
Data: 09.11.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   30/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") 9 listopada 2021 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA ("GK ENEA") za okres I – III kwartał 2021 roku, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za okres I - III kwartał 2021 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 15 290 mln zł,

- EBITDA: 2 773 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 1 620 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 1 332 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 1 269 mln zł,

- Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 1 041 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 530 mln zł,

- Wytwarzanie: 1 041 mln zł,

- Dystrybucja: 1 031 mln zł,

- Obrót: 176 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 7,5 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 19,5 TWh,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 15,1 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 18,2 TWh.

Wynik EBITDA osiągnięty przez GK ENEA w okresie I - III kwartał 2021 roku jest pochodną m.in. następujących czynników (w porównaniu do okresu I – III kwartał 2020 roku):

W Obszarze Wydobycie wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze zwiększonej sprzedaży węgla, częściowo skompensowanej niższą ceną sprzedaży oraz wzrostem kosztów działalności operacyjnej.

W Obszarze Wytwarzanie znaczący spadek wyniku EBITDA odnotowano w Segmencie Elektrowni Systemowych, na co wpływ miał spadek marży na wytwarzaniu oraz marży na obrocie i Rynku Bilansującym, co zostało częściowo zrekompensowane przychodami z Rynku Mocy. W Segmencie OZE i Segmencie Ciepło odnotowano wzrost wyniku EBITDA.

W Obszarze Dystrybucja wzrost wyniku EBITDA jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej, przy jednocześnie wyższych kosztach operacyjnych i niższym wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.

W Obszarze Obrót wyższy wynik EBITDA wynika głównie z wyższego poziomu zrealizowanej marży na rynku detalicznym, w efekcie zachowania cen sprzedaży energii elektrycznej na zbliżonym poziomie co w analogicznym okresie roku ubiegłego, przy jednoczesnym wzroście wolumenu sprzedaży i niższych średnich cenach zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym. Wzrost EBITDA został pomniejszony z uwagi na: zmianę rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia, aktualizację wyceny kontraktów CO2 oraz wzrost kosztów obowiązków ekologicznych.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za III kwartał 2021 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 5 467 mln zł,

- EBITDA: 1 121 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 691 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 596 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 570 mln zł

- Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 375 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 212 mln zł,

- Wytwarzanie: 386 mln zł,

- Dystrybucja: 344 mln zł,

- Obrót: 167 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 2,6 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 7,5 TWh,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 5,0 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 6,0 TWh.

Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za okres I – III kwartał 2021 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 5 360 mln zł,

- EBITDA: 77 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 715 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 705 mln zł.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie okresowym GK ENEA za III kwartał 2021 roku, którego publikację zaplanowano na 25 listopada 2021 roku.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Wskaźnik EBITDA jest standardowym wskaźnikiem miary efektywności działalności gospodarczej w tym w szczególności dla branży, w której działa Grupa Kapitałowa Emitenta. Powyższa definicja oraz metodologia jego obliczania jest taka sama, jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika w raportach okresowych Emitenta. Powyższa definicja jest również ujęta w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).