Raport bieżący nr 26/2021

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I półrocze 2021 roku
Data: 20.08.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   26/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") 20 sierpnia 2021 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA ("GK ENEA") za I półrocze 2021 roku, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za I półrocze 2021 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 9 823 mln zł,

- EBITDA: 1 652 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 929 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 736 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 699 mln zł,

- CAPEX: 666 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 318 mln zł,

- Wytwarzanie: 655 mln zł,

- Dystrybucja: 687 mln zł,

- Obrót: 9 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 4,9 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 12,1 TWh,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 10,2 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 12,2 TWh.

Wynik EBITDA osiągnięty przez GK ENEA w I półroczu 2021 roku jest pochodną m.in. następujących czynników (w porównaniu do I półrocza 2020 roku):

W Obszarze Wydobycie wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze zwiększonej sprzedaży węgla, częściowo skompensowanej niższą ceną sprzedaży.

W Obszarze Wytwarzanie znaczący spadek wyniku EBITDA odnotowano w Segmencie Elektrowni Systemowych, na co wpływ miał spadek marży na wytwarzaniu oraz marży na obrocie i Rynku Bilansującym, co zostało częściowo zrekompensowane przychodami z Rynku Mocy. W Segmencie Ciepło i Segmencie OZE odnotowano wzrost wyniku EBITDA.

W Obszarze Dystrybucja wzrost wyniku EBITDA jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej, przy jednocześnie wyższych kosztach operacyjnych i niższym wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.

W Obszarze Obrót niższy wynik EBITDA wynika głównie ze spadku średniej ceny sprzedaży energii, zmiany rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia, aktualizacji wyceny kontraktów CO2 oraz ze wzrostu kosztów obowiązków ekologicznych, przy jednoczesnym spadku średniej ceny zakupu energii.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za II kwartał 2021 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 4 778 mln zł,

- EBITDA: 730 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 424 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 330 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 314 mln zł

- CAPEX: 358 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 155 mln zł,

- Wytwarzanie: 288 mln zł,

- Dystrybucja: 319 mln zł,

- Obrót: -38 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 2,3 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 6,0 TWh,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 5,0 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 5,8 TWh.

Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za I półrocze 2021 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 3 515 mln zł,

- EBITDA: 32 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 437 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 507 mln zł.

Wstępne wyniki uwzględniają wpływ częściowego rozwiązania rezerwy w kwocie ok. 114 mln zł, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2021 z 9 lipca 2021 roku w związku z planowanym rozliczeniem inwestycji realizowanej przez spółkę Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie okresowym GK ENEA za I półrocze 2021 roku, którego publikację zaplanowano na 16 września 2021 roku.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Wskaźnik EBITDA jest standardowym wskaźnikiem miary efektywności działalności gospodarczej w tym w szczególności dla branży, w której działa Grupa Kapitałowa Emitenta. Termin CAPEX (Capital expenditures) – nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Termin CAPEX jest standardowym, w tym dla branży, wskaźnikiem określającym wartość nakładów ponoszonych w związku z utrzymaniem oraz rozwojem działalności danego podmiotu. Powyższe definicje oraz metodologie jej obliczania są takie same, jak definicje oraz metodologie obliczania tych wskaźników w raportach okresowych Emitenta. Powyższe definicje są również ujęte w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).