Raport bieżący nr 23/2021

Tytuł raportu: Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za I półrocze 2021 roku jednorazowej operacji o charakterze księgowym
Data: 09.07.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   23/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w związku z przygotowaniem sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za I półrocze 2021 roku, w dniu 9 lipca 2021 roku zidentyfikowana została możliwość częściowego rozwiązania rezerwy utworzonej w kwocie 222,2 mln zł (pierwotnie w kwocie 219,4 mln zł), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 36/2020, a następnie w raportach okresowych.

Częściowe rozwiązanie rezerwy w kwocie ok. 114 mln zł nastąpi w związku z planowanym rozliczeniem inwestycji realizowanej przez spółkę Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o., na zasadach wskazanych w raportach bieżących nr 20/2021 i nr 21/2021. Emitent wskazuje, iż wartość rezerwy, o której mowa powyżej, po jej częściowym rozwiązaniu wynosić będzie ok. 108 mln zł.

Powyższe zdarzenie wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. poprzez zwiększenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego Spółki o ok. 114 mln zł.

Powyższe zdarzenie wpłynie na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA poprzez zwiększenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 114 mln zł.

Powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy, powiększając zysk netto okresu sprawozdawczego bez wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za okres sprawozdawczy.

Spółka informuje, że powyższe dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, a ostateczna wielkość kwoty rozwiązania rezerwy zostanie zaprezentowana w raportach okresowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej ENEA za I półrocze 2021 roku.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Wskaźnik EBITDA jest standardowym wskaźnikiem miary efektywności działalności gospodarczej w tym w szczególności dla branży, w której działa Grupa Kapitałowa Emitenta. Powyższa definicja oraz metodologia jej obliczania jest taka sama, jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika w raportach okresowych Emitenta. Powyższa definicja jest również ujęta w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).