Raport bieżący nr 19/2021

Tytuł raportu: Informacja nt. wszczęcia przeciwko spółce zależnej ENEA Elektrownia Połaniec S.A. postępowania administracyjnego
Data: 24.06.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   19/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ["Emitent"] informuje, iż w dniu 24 czerwca 2021 roku powziął informację o otrzymaniu przez spółkę zależną ENEA Elektrownia Połaniec S.A. ["EEP"] w dniu wczorajszym informacji od Ministra Klimatu i Środowiska o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie otrzymanej przez EEP pomocy publicznej w formie uprawnień do emisji CO2 do 2016 roku z tytułu zrealizowanych modernizacji bloków energetycznych w latach 2013-2016 [zadań ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym].

Emitent wskazuje, iż postępowanie dotyczy okresu, w którym EEP była własnością Grupy Kapitałowej ENGIE [ENGIE International Holdings B.V.].

Szacowana wartość uzyskanej wówczas pomocy publicznej rozumianej jako suma cen uprawnień według stanu na dzień przyznania kolejnych transz uprawnień w powyższych latach szacowana jest na ok. 170 mln zł. Zgodnie z najlepszą wiedzą EEP uznaje, iż pomimo rozbieżności wynikającej z zastosowania odmiennego od wstępnych założeń miksu paliw wykorzystywanych w zmodernizowanych blokach efekt ekologiczny dla zrealizowanych inwestycji został osiągnięty, przy czym efekt ekologiczny dla ww. inwestycji został również potwierdzony przez zewnętrznego i niezależnego audytora w latach 2016 oraz 2017.

Emitent wskazuje przy tym, iż w przypadku braku uznania argumentacji EEP identyfikowane jest potencjalne ryzyko ewentualności zwrotu uzyskanej przez EEP pomocy publicznej w pełnej kwocie.

Emitent wyjaśnia, iż podejmie wszelkie przewidziane prawem kroki celem wyjaśnienia przedmiotowej kwestii. O kolejnych zdarzeniach związanych z przedmiotowym postępowaniem Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.