Zgodne z oczekiwaniami wyniki finansowe i operacyjne Grupy Enea za I kwartał 2021 r (1)
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Zgodne z oczekiwaniami wyniki finansowe i operacyjne Grupy Enea za I kwartał 2021 r.

W pierwszych trzech miesiącach 2021 r. Grupa Enea wypracowała dobre i zgodne z oczekiwaniami wyniki finansowe oraz operacyjne. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 10% wzrosły przychody ze sprzedaży oraz inne dochody. Grupa zwiększyła wolumen produkcji energii (o 12%) oraz wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym (o 13%). Obniżeniu uległ wskaźnik dług netto/EBITDA do poziomu 1,67 (poprawa o 20%). W segmencie obsługi klienta Grupa kontynuuje program eKlient, zakończono również rozbudowę systemu bilingowego.

  • W I kwartale 2021 r. Grupa Enea wypracowała 923 mln zł EBITDA oraz ponad 5 mld zł przychodów ze sprzedaży.
  • Zysk netto Grupy wyniósł 406 mln zł.
  • O ponad 13% wzrósł wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym - wyniósł on 6,3 TWh.
  • W styczniu Grupa Enea podpisała list intencyjny w sprawie współpracy przy przyszłych projektach morskich farm wiatrowych na Bałtyku.
  • W marcu Enea sprzedała Skarbowi Państwa 10% swoich udziałów w spółce PGE EJ 1.   

W I kwartale 2021 r. EBITDA Grupy kształtowała się na poziomie 923 mln zł. Wypracowane w tym okresie przychody wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 10% i osiągnęły poziom ponad 5 mld zł. Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 406 mln zł wobec 459 mln zł w pierwszym kwartale 2020 r. W trzech pierwszych miesiącach 2021 r. Grupa Enea przeznaczyła na inwestycje ponad 316 mln zł.

Koncern energetyczny odnotował dobre wyniki w poszczególnych obszarach działalności. Najwyższa EBITDA, wynosząca 369 mln zł, została wypracowana w obszarze dystrybucji (wzrost r/r o 63 mln zł). Głównie jest to efekt wyższej marży z działalności koncesjonowanej. Nieznacznie (o ok. 3%) wzrosła sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym, która wyniosła 5,2 TWh. W I kwartale 2021 r. do sieci Enei Operator przyłączonych zostało ponad 6,6 tys. odnawialnych źródeł energii, łącznie z mikroinstalacjami. W analogicznym okresie roku ubiegłego liczba ta wyniosła 5,5 tys.

EBITDA wypracowana w obszarze wytwarzania wyniosła 367 mln zł wobec 472 mln zł w I kwartale 2020 r. Na spadek EBITDA wpływ miał spadek marży na wytwarzaniu oraz marży na obrocie i Rynku Bilansującym, przy jednoczesnym uzyskaniu przychodów z Rynku Mocy. W analizowanym okresie o 12% wzrósł wolumen produkcji energii elektrycznej, który wyniósł 6,1 TWh. Grupa wytworzyła 0,5 TWh energii ze źródeł odnawialnych. Wzrost wyniku EBITDA odnotowano w Segmencie Ciepło. W I kwartale 2021 r. o 27% wzrosła sprzedaż ciepła, która wyniosła 2 607 TJ. W wynikach segmentu widać wpływ długiej i mroźnej zimy. 

Obszar obrotu wypracował w I kwartale 2021 r. wynik EBITDA na poziomie 47 mln zł (wobec 110 mln zł w I kwartale 2020 r.). Na ten wynik wpływ miały spadek średniej ceny sprzedaży energii, aktualizacja wyceny kontraktów CO2, zmiana rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia oraz wzrost kosztów obowiązków ekologicznych, przy jednoczesnym spadku średniej ceny zakupu energii. W pierwszych trzech miesiącach 2021 r. wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego wyniósł 6,3 TWh i wzrósł, w stosunku do I kwartału 2020 r. o ponad 13%. Wzrost ten dotyczył sprzedaży w segmencie odbiorców biznesowych i gospodarstw domowych. Grupa odnotowała również 10% wzrost łącznych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego w odniesieniu do I kwartału 2020 r.

W marcu Enea wygrała przetarg i podpisała umowę na dostawę zielonej energii z Krakowskim Holdingiem Komunalnym. Prawie 424 GWh prądu z OZE od Enei trafi do 381 podmiotów z Krakowa. Przetarg obejmował łącznie ponad 3,2 tys. punktów poboru energii. Współpraca między Eneą i Krakowem to przykład nabierającej tempa transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej i efekt rosnącego zainteresowania klientów biznesowych energią pochodzącą z OZE.

Rozszerzono również ofertę produktową Enei Optima, uwzględniając nowe regulacje dotyczące opłaty mocowej. Enea Optima to system do kompleksowej analizy parametrów energii elektrycznej zużywanej w przedsiębiorstwie. Unikalne cechy aplikacji pozwalają np. na ograniczenie zużycia energii elektrycznej, co bezpośrednio przekłada się na korzyści dla środowiska naturalnego. Ważna jest też możliwość pozyskiwania danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu uzyskuje się zwiększenie bezpieczeństwa pracy i funkcjonowania urządzeń. Narzędzie to jest również pomocne w zarządzaniu zużyciem energii powiązanym z wprowadzeniem tzw. opłaty mocowej.

W segmencie obsługi klienta Grupa kontynuuje program eKlient, którego celem jest wdrożenie nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych zwiększających poziom digitalizacji i przyspieszających oraz usprawniających obsługę, szczególnie w kanałach zdalnych. Enea rozwija e-Wnioski, chatboty i voiceboty, a także sukcesywnie usprawnia e-BOK. Zakończono również rozbudowę systemu bilingowego, dzięki której możliwa będzie sprzedaż produktów i usług dodatkowych, niezależnie od sprzedaży energii elektrycznej, co istotnie zwiększa potencjał sprzedażowy i możliwość generowania dodatkowych przychodów przez Eneę.

W I kwartale 2021 r. przychody Lubelskiego Węgla Bogdanka wzrosły r/r o 17,2%, do 543,7 mln zł wobec 464 mln zł przed rokiem. EBITDA ukształtowała się na poziomie 170,2 mln zł, zysk operacyjny wyniósł 64,5 mln zł, a zysk netto 50,3 mln zł. W pierwszych trzech miesiącach tego roku produkcja węgla handlowego wyniosła 2,6 mln ton, a sprzedaż 2,4 mln ton.

 KOMENTARZE DO WYNIKÓW GRUPY ENEA ZA I KWARTAŁ 2021 R.:

Paweł Szczeszek, prezes Enei:

– Dostosowujemy nasz model działania do dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego w całym łańcuchu wartości, zwłaszcza w zakresie wyzwań związanych z transformacją sektora energetycznego w Polsce. Wraz z partnerami będziemy rozwijać energetykę wiatrową na Morzu Bałtyckim. Stale poszukujemy nowych możliwości inwestowania w odnawialne źródła energii. Projekty wiatrowe, z segmentu fotowoltaiki oraz w zakresie wykorzystania nowych technologii są w naszym głównym kręgu zainteresowań. Rozbudowujemy także portfolio naszych produktów, oferując klientom między innymi energię elektryczną pochodzącą w całości ze źródeł odnawialnych należących do naszej Grupy – jest to oferta, której coraz częściej poszukują klienci biznesowi. Obrany kierunek zeroemisyjności będzie nam zapewniał rozwój zgodny z oczekiwaniami rynku, inwestorów i klientów. Będzie budował również wartość Grupy Enea, nie tylko w wymiarze finansowym, ale też środowiskowym czy społecznym – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei 

 Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. finansowych:

– W I kwartale 2021 r. Grupa Enea wypracowała dobre i zgodne z oczekiwaniami wyniki finansowe i operacyjne, mimo trudnych warunków rynkowych. Odnotowaliśmy 10% wzrost przychodów ze sprzedaży, przy zwiększeniu wolumenu produkcji o 12% oraz sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym o ponad 13%. Wynik EBITDA Grupy ukształtował się na poziomie 923 mln zł, zaś zysk netto wyniósł 406 mln zł. Poprawie (o 20%) uległ wskaźnik dług netto/EBITDA, który wyniósł 1,67. Osiągnięte po I kwartale 2021 r. wyniki finansowe i operacyjne potwierdzają stabilną sytuację finansową całej Grupy – powiedział Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. finansowych.

 Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. 

– Początek roku charakteryzował się wzmożonym popytem na węgiel, dlatego też dołożyliśmy wszelkich starań, aby zmaksymalizować poziom produkcji i sprzedaży w pierwszym kwartale tego roku. Osiągnięcie tak dobrych wyników było możliwe dzięki wytężonej pracy załogi oraz optymalizacji układu i harmonogramu biegu ścian. Mimo tak dobrego otwarcia roku Spółka przewiduje utrzymanie planu produkcji na 2021 rok na poziomie ok. 9 mln ton – powiedział Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.