Raport bieżący nr 16/2021

Tytuł raportu: Podpisanie Aneksu do Porozumienia w sprawie współpracy przy podziale Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o.
Data: 27.05.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   16/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż 27 maja 2021 roku Emitent, ENERGA S.A. oraz Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. ("SPV") zawarły Aneks ("Aneks") do Porozumienia w sprawie współpracy przy podziale Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o., o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 56/2020 z 22 grudnia 2020 roku ("Porozumienie podziałowe").

Zgodnie z treścią Porozumienia podziałowego w brzmieniu nadanym Aneksem, Emitent, ENERGA S.A. oraz SPV potwierdzają wolę rozdzielenia Projektu Węglowego od Projektu Gazowego i prawnego wyodrębnienia Projektu Gazowego w drodze (i) sprzedaży przez SPV aktywów i pasywów (praw i obowiązków) oraz innych elementów składających się na Projekt Gazowy, albo (ii) podziału SPV poprzez wydzielenie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych). Możliwość wyodrębnienia Projektu Gazowego poprzez sprzedaż aktywów i pasywów SPV nie była przedmiotem pierwotnej treści Porozumienia podziałowego.

Podział przez wydzielenie bądź sprzedaż Projektu Gazowego nastąpi na spółkę wskazaną przez ENERGA S.A. i będącą spółką z grupy kapitałowej ENERGA bądź grupy kapitałowej, do której ENERGA S.A. należy, po dokonaniu niezależnej wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa składającej się na Projekt Gazowy przez profesjonalny podmiot trzeci.

Zgodnie z Aneksem, do wyboru ostatecznego sposobu przeprowadzenia transakcji uprawniona jest w sposób wiążący ENERGA S.A., przy czym dokonując wyboru uwzględni również uzasadnione interesy Emitenta jako wspólnika SPV.

W przypadku wariantu sprzedaży, po wykonaniu transakcji, dopuszcza się przeprowadzenie czynności wydzielenia (w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych) praw i obowiązków składających się na kontrakt mocowy na 15 letni okres wsparcia, zawarty wskutek uczestnictwa SPV 21 grudnia 2018 roku w aukcji Rynku Mocy na rok dostaw 2023. Decyzja, co do wydzielenia kontraktu mocowego, będzie przedmiotem odrębnego uzgodnienia.

Zarząd ENEA S.A. podtrzymuje, że Emitent nie będzie partycypował w pokrywaniu kosztów związanych z Projektem Gazowym, oraz że pozostają w mocy decyzje dotyczące zasad zaangażowania Emitenta w realizację projektu budowy elektrowni Ostrołęka C, o których Spółka informowała raportami bieżącymi nr 55/2020 i nr 56/2020 z 22 grudnia 2020 roku.

Przeprowadzenie opisanej wyżej transakcji, po ostatecznym wyborze sposobu jej przeprowadzenia planowane jest na drugi kwartał 2021 roku (termin ten nie jest oznaczony w Porozumieniu podziałowym po zmianie Aneksem).