Raport bieżący nr 15/2021

Tytuł raportu: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2021 roku
Data: 20.05.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   15/2021

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2021 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A., które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 roku ("ZWZ").

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu "Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w 2020 roku", którego przedstawienie przewidziane jest w ramach 5 punktu planowanego porządku obrad ZWZ oraz "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za lata 2019 – 2020", którego zaopiniowanie przewidziane jest w ramach 13 punktu planowanego porządku obrad ZWZ wraz z "Raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach".