Raport bieżący nr 12/2021

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I kwartał 2021 roku
Data: 11.05.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") 11 maja 2021 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA ("GK ENEA") za I kwartał 2021 roku, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za I kwartał 2021 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 5 046 mln zł,

- EBITDA: 923 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 505 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 406 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 386 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 164 mln zł,

- Wytwarzanie: 367 mln zł,

- Dystrybucja: 369 mln zł,

- Obrót: 47 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 2,6 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 6,1 TWh,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 5,2 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 6,3 TWh.

Wynik EBITDA osiągnięty przez GK ENEA w I kwartale 2021 roku jest pochodną m.in. następujących czynników (w porównaniu do I kwartału 2020 roku):

W Obszarze Wydobycie wyższy wynik EBITDA wynika głównie z zwiększonej sprzedaży węgla, częściowo skompensowanej niższą ceną sprzedaży.

W Obszarze Wytwarzanie znaczący spadek wyniku EBITDA odnotowano w Segmencie Elektrowni Systemowych, na co wpływ miał spadek marży na wytwarzaniu oraz marży na obrocie i Rynku Bilansującym, przy jednoczesnym uzyskaniu przychodów z Rynku Mocy. W Segmencie Ciepło odnotowano wzrost wyniku EBITDA, natomiast w Segmencie OZE niewielki spadek.

W Obszarze Dystrybucja wzrost wyniku EBITDA jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej, na którą wpływ miały m.in. wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych, niższe koszty zakupu usług przesyłowych i dystrybucyjnych, niższe koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby różnicy bilansowej.

W Obszarze Obrót niższy wynik EBITDA wynika głównie ze spadku średniej ceny sprzedaży energii, aktualizacji wyceny kontraktów CO2, zmiany rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia oraz ze wzrostu kosztów obowiązków ekologicznych, przy jednoczesnym spadku średniej ceny zakupu energii.

Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za I kwartał 2021 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 1 813 mln zł,

- EBITDA: 20 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 21 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 45 mln zł.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie okresowym GK ENEA za I kwartał 2021 roku, którego publikację zaplanowano na 27 maja 2021 roku.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Wskaźnik EBITDA jest standardowym wskaźnikiem miary efektywności działalności gospodarczej w tym w szczególności dla branży, w której działa Grupa Kapitałowa Emitenta. Powyższa definicja oraz metodologia jej obliczania jest taka sama, jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika w raportach okresowych Emitenta. Powyższa definicja jest również ujęta w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).