Raport bieżący nr 7/2021

Tytuł raportu: Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2020 rok jednorazowych operacji o charakterze księgowym
Data: 25.02.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z przygotowywaniem sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2020 rok, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów, Spółka w dniu 25 lutego 2021 roku zidentyfikowała konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość udziałów w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. (ENEA Wytwarzanie) w wysokości ok. 2 817 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok oraz odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych ENEA Wytwarzanie w wysokości ok. 2 881 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ENEA za 2020 rok.

Powyższe zdarzenie wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego Spółki o ok. 2 817 mln zł.

Powyższe zdarzenie wpłynie na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem o ok. 2 881 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 2 334 mln zł.

Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy i nie mają wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za okres sprawozdawczy.

Spółka informuje, że wysokość wskazanych odpisów ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie. Ostateczna wysokość odpisów aktualizujących wartość aktywów wytwórczych ENEA Wytwarzanie oraz udziałów w ENEA Wytwarzanie zostanie przedstawiona w raportach okresowych Spółki i Grupy Kapitałowej ENEA za 2020 rok.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości w ujęciu skonsolidowanym dla okresu sprawozdawczego). Wskaźnik EBITDA jest standardowym wskaźnikiem miary efektywności działalności gospodarczej w tym w szczególności dla branży w której działa Grupa Kapitałowa Emitenta. Powyższa definicja oraz metodologia jej obliczania jest taka sama jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika w raportach okresowych Emitenta. Powyższa definicja jest również ujęta w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).