Raport bieżący nr 4/2021

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji nt. Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 12.01.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2021

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku, Zarząd ENEA S.A. przekazuje uzupełnienie informacji nt. Pani Doroty Szymanek powołanej w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Dorota Szymanek nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pani Dorota Szymanek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].