Raport bieżący nr 3/2021

Tytuł raportu: Powołanie Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 07.01.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2021

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż 7 stycznia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, na mocy której z tym samym dniem w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. X kadencji powołana została Pani Dorota Szymanek.

Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowego Członka Rady Nadzorczej.

Pani Dorota Szymanek jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. W 2009 roku została wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie prawa finansowego. W latach 1998-2006 pracowała w Ministerstwie Finansów w Departamencie Podatków Pośrednich. Od 2006-2009 zajmowała stanowisko radcy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. W Narodowym Banku Polskim od 2009 roku była zatrudniona na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego, a od 2016 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego.

Od 2010 roku jest Członkiem Komitetu Prawnego działającego w ramach Europejskiego Banku Centralnego, a od 2016 roku – wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Prowadziła liczne szkolenia dla biegłych rewidentów i księgowych z zakresu prawa podatkowego i finansowego. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji w kraju i zagranicą (Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, FED, Bank Światowy, ISDA) z zakresu prawa finansowego, obrotu instrumentami finansowymi, papierów wartościowych.

Pozostałe wymagane oświadczenia Pani Doroty Szymanek zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym niezwłocznie po ich uzyskaniu przez Spółkę.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].