Raport bieżący nr 56/2020

Tytuł raportu: Podpisanie porozumień dotyczących projektu Ostrołęka C
Data: 22.12.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 56/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 22 grudnia 2020 roku zostały podpisane:

1) porozumienie pomiędzy Spółką, Energa S.A. ("Energa") oraz Elektrownią Ostrołęka Sp. z o.o. (podmiot realizujący budowę Elektrowni Ostrołęka C) ("SPV") w sprawie współpracy przy podziale SPV ("Porozumienie podziałowe"),

2) porozumienie pomiędzy Spółką, a Energa w sprawie współpracy przy rozliczeniu zdefiniowanego poniżej Projektu Węglowego ("Porozumienie rozliczeniowe").

Porozumienia te zostały podpisane w związku z decyzją o zmianie źródła zasilania dla budowanej Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW z węglowego ("Projekt Węglowy") na gazowe ("Projekt Gazowy"), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2020 z 2 czerwca 2020 roku, oraz decyzją o nieuczestniczeniu w Projekcie Gazowym, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 55/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku.

W treści obydwu porozumień Emitent złożył oświadczenie o rezygnacji z udziału w Projekcie Gazowym. Powody rezygnacji z dalszego zaangażowania kapitałowego w budowę bloku gazowego związany są w szczególności z zamiarem intensyfikacji działań inwestycyjnych Emitenta w obszarze odnawialnych źródeł energii, jak również dedykowania nakładów związanych z konwersją zasilania węglowego na gazowe w obszarze wytwarzania dla posiadanych przez Emitenta i istniejących już aktywów wytwórczych, w odniesieniu do których Emitent jest pełnym właścicielem.

Okoliczność uzgodnienia Porozumień potwierdzać będzie również, iż w związku z decyzją Emitenta o rezygnacji z Projektu gazowego pozostałe strony nie będą wywodzić z tej decyzji żadnych roszczeń względem Emitenta.

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia podziałowego podział SPV nastąpi poprzez wydzielenie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych) aktywów i pasywów (praw i obowiązków) oraz innych elementów, składających się na Projekt Gazowy. Zakończenie procesu podziału SPV planowane jest na drugi kwartał 2021 roku.

Porozumienie rozliczeniowe zostało zawarte jako konieczne dla realizacji postanowień Porozumienia podziałowego, wymagającej kooperacji wspólników SPV, w tym niezbędnego rozliczenia kosztów związanych z Projektem Węglowym. Porozumienie rozliczeniowe przewiduje, że koszty związane z Projektem Węglowym będą rozliczane w oparciu o dotychczasowe ustaleniami pomiędzy Spółką, a Energa i zgodnie założeniami, o których Emitent informował w przywołanym raporcie bieżącym nr 55/2020 z 22 grudnia 2020 roku.

Spółka poinformuje o ostatecznym rozliczeniu wszystkich kosztów związanych z Projektem Węglowym w odrębnym raporcie bieżącym.