Raport bieżący nr 55/2020

Tytuł raportu: Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu Ostrołęka C
Data: 22.12.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 55/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 2 czerwca 2020 roku oraz raportów wcześniejszych, określających zasady zaangażowania ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") w realizację projektu budowy elektrowni Ostrołęka C ("Projekt Ostrołęka C"), Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 22 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła decyzje w sprawie odpowiednio:

i) rezygnacji Emitenta z zaangażowania kapitałowego w budowę bloku gazowego w ramach Projektu Ostrołęka C, jak również

ii) uzgodnienia z Energa S.A. zasad rozliczenia kosztów realizacji projektu budowy bloku węglowego w ramach Projektu Ostrołęka C.

Plan rezygnacji z zaangażowania kapitałowego w budowę bloku gazowego związany jest w szczególności z zamiarem intensyfikacji działań inwestycyjnych Grupy Kapitałowej ENEA w obszarze odnawialnych źródeł energii, jak również dedykowania nakładów związanych z konwersją zasilania węglowego na gazowe w obszarze wytwarzania dla posiadanych przez Emitenta i istniejących już aktywów wytwórczych, w odniesieniu do których Emitent jest pełnym właścicielem.

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej Spółki rozliczenie inwestycji związanej z realizacją bloku węglowego nastąpi, co do zasady w oparciu o dotychczasowe ustalenia pomiędzy Spółką a Energa S.A., o których Emitent informował w raportach bieżących nr 68/2018 z 29 grudnia 2018 roku oraz 12/2019 z 30 kwietnia 2019 roku.

Podjęcie decyzji w ww. obszarze przez Radę Nadzorczą Spółki oraz stron zaangażowanych w Projekt Ostrołęka C skutkować będzie wyodrębnieniem w ramach Projektu Ostrołęka C (w tym rachunkowo i organizacyjnie) części przedsiębiorstwa związanego z prowadzeniem projektu gazowego. Od dnia wyodrębnienia koszty inwestycyjne związane z rozliczeniem projektu gazowego nie będą ponoszone przez Spółkę.

Emitent informuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego analizuje wpływ proponowanego modelu rozliczenia realizacji projektu budowy bloku węglowego w ramach Projektu Ostrołęka C na sprawozdania finansowe właściwego okresu sprawozdawczego.

Intencją Emitenta pozostaje, uregulować z Energa S.A. oraz Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. zasady rozliczenia projektu węglowego oraz podziału projektu na część węglową oraz gazową w formie odpowiednich porozumień.