Raport bieżący nr 53/2020

Tytuł raportu: Powołanie Członka Zarządu ENEA S.A.
Data: 09.12.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 53/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż 9 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie powołania z dniem 21 grudnia 2020 roku Pana Rafała Marka Muchę na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych na wspólną kadencję, rozpoczętą z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Pozostałe informacje nt. powołanego Członka Zarządu Spółki zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji oraz oświadczeń.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].