Stabilna EBITDA i wzrost przychodów – wyniki Grupy Enea po trzech kwartałach 2020 r. (2)
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Stabilna EBITDA i wzrost przychodów – wyniki Grupy Enea po trzech kwartałach 2020 r.

W trzech kwartałach 2020 r. Grupa Enea wypracowała stabilne wyniki finansowe i operacyjne. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku EBITDA Grupy wzrosła o 37 mln zł, a przychody ze sprzedaży o 1,3 mld zł. Obniżeniu uległ wskaźnik dług netto/EBITDA – do poziomu 1,37. Na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w tym na zysk netto Grupy, wpływ miały zdarzenia jednorazowe o charakterze niegotówkowym. Grupa rozpoczęła proces analizy Strategii Rozwoju, która będzie aktualizowana z uwzględnieniem nowych uwarunkowań zewnętrznych i umożliwi odpowiedzialną oraz ambitną transformację koncernu.

  • W trzech kwartałach 2020 r. Grupa Enea wypracowała 2,6 mld zł EBITDA oraz blisko 13,5 mld zł przychodów ze sprzedaży.
  • O 3,4% r/r wzrósł wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym, który wyniósł 15,6 TWh.
  • Na wynik netto Grupy (strata 43,7 mln zł) miały wpływ dokonane odpisy i zawiązane rezerwy w wysokości ponad 1 mld zł (zysk netto oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych wyniósł 989,3 mln zł).
  • O 9% r/r wzrosła produkcja energii ze źródeł odnawialnych w Grupie.
  • W trzech kwartałach 2020 r. do sieci dystrybucyjnej Enei Operator zostało przyłączonych prawie 27 tys. odnawialnych źródeł energii (łącznie z mikroinstalacjami) o łącznej mocy 376 MW.
  • Enea podpisała ze Skarbem Państwa list intencyjny dotyczący sprzedaży wszystkich udziałów w spółce jądrowej PGE EJ 1.

W trzech kwartałach 2020 r. Grupa Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie 2,6 mld zł (wzrost r/r o 37 mln zł). O 11% wzrosły przychody ze sprzedaży, które wyniosły blisko 13,5 mld zł. Grupa odnotowała 43,7 mln zł straty netto, na co wpływ miały dokonane przez spółkę odpisy, z których 423 mln zł stanowił odpis aktualizujący wartość aktywów wytwórczych Enei Wytwarzanie, 356 mln zł – odpisy i rezerwy związane z projektem inwestycyjnym Elektrownia Ostrołęka C oraz 254 mln zł –związane z Polską Grupą Górniczą. Zdarzenia te miały charakter niegotówkowy i nie wpłynęły na wynik EBITDA Grupy.

W analizowanym okresie 2020 r. utrzymano wysoki poziom wykonania planu inwestycyjnego. Grupa przeznaczyła na inwestycje ok. 1,6 mld zł, z czego 225 mln zł zostało przeznaczonych na inwestycje związane z ochroną środowiska, w tym komercyjne przyłączenia farm wiatrowych do sieci Enei Operator oraz modernizacje i projekty przystosowujące elektrownie Grupy do konkluzji BAT.

Obszar wytwarzania Grupy Enea – zakończenie modernizacji bloków w Połańcu

Najwyższa EBITDA, 1,2 mld zł, zrealizowana została w obszarze wytwarzania (wzrost r/r o 58 mln zł). W trzech kwartałach tego roku Grupa wytworzyła prawie 17 TWh energii elektrycznej. W tym samym czasie blok nr 11 w Elektrowni Kozienice pracował ponad 5 300 godzin, generując 3,7 TWh energii elektrycznej. O 9% r/r wzrosła produkcja ze źródeł odnawialnych, w omawianym okresie Grupa wytworzyła prawie 1,8 TWh energii z OZE. Sprzedaż ciepła w segmencie wytwarzania wyniosła 3 989 TJ.

W Elektrowni Połaniec zakończono realizowany od 2013 r. projekt modernizacyjny pn. Feniks. Jego celem było podniesienie ekonomiki i niezawodności pracy elektrowni poprzez gruntowną modernizację bloków energetycznych, przedłużenie ich żywotności oraz dostosowanie parametrów emisyjnych elektrowni do obowiązujących, bardziej wymagających standardów. Ostatnim blokiem, którego modernizacja zakończyła się w ostatnich kwartałach był blok nr 5. Moc osiągalna całej elektrowni została podniesiona do 1 899 MW.

Obszar dystrybucji z dynamicznym wzrostem przyłączeń OZE

Wypracowana w obszarze dystrybucji EBITDA ukształtowała się na poziomie 994 mln zł i wzrosła r/r o 189 mln zł (23%). Ten wynik jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej oraz wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej, głównie z powodu zmiany rezerw dotyczących majątku sieciowego. W trzech kwartałach 2020 r. Enea Operator dostarczyła prawie 14,3 TWh usług dystrybucji odbiorcom końcowym. Był to spadek łącznego wolumenu sprzedaży usług dystrybucji o około 450 GWh (3% r/r), przy jednoczesnym wzroście liczby odbiorców i wzroście sprzedaży gospodarstwom domowym. W trzech kwartałach 2020 r. do sieci dystrybucyjnej Enei Operator zostało przyłączonych prawie 27 tys. odnawialnych źródeł energii (łącznie z mikroinstalacjami) o łącznej mocy 376 MW. Dla porównania, w całym 2019 r. było ich 19,5 tys. o mocy 1,5 GW. Tylko w trzecim kwartale spółka dystrybucyjna przyłączyła do sieci 12 tys. nowych źródeł OZE.

Wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego w obszarze obrotu

W trzech kwartałach 2020 r. wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł 15,6 TWh i przyrósł, w stosunku do analogicznego okresu 2019 r., o 510 GWh, tj. o 3,4%. Wzrost sprzedaży energii elektrycznej (o 314 GWh) odnotowano w segmencie odbiorców biznesowych oraz gospodarstw domowych. Wolumen sprzedaży paliwa gazowego wzrósł r/r o 196 GWh, tj. o 26,3 %.

W omawianym okresie zwiększono łączne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego o 434 mln zł r/r, tj. o 10,5%. Zwiększeniu uległy zarówno przychody w segmencie odbiorców biznesowych, jak i gospodarstw domowych. EBITDA w obszarze obrotu wyniosła 59 mln zł. To spadek r/r o 1 mln zł. Na wynik tego obszaru pozytywnie wpłynął wzrost średniej ceny sprzedaży energii oraz aktualizacja wyceny kontraktów CO2, przy jednoczesnym niekorzystnym wpływie zwiększenia kosztów zakupu energii oraz kosztów obowiązków ekologicznych.

Wyniki obszaru wydobycia w trudnym otoczeniu rynkowym

Po trzech kwartałach 2020 r. skonsolidowane przychody Lubelskiego Węgla Bogdanka wyniosły 1 353,5 mln zł (spadek o 16,8%), EBITDA 317,6 mln zł (spadek o 48%), zysk operacyjny 50,7 mln zł (spadek o 84,1%), a zysk netto 34,8 mln zł (spadek o 86,8%).

Po trzech kwartałach 2020 r. Bogdanka wykonała 19,7 km wyrobisk korytarzowych, z czego 6,6 km w samym III kwartale tego roku. Produkcja węgla handlowego wyniosła po 9 miesiącach ponad 5,5 mln ton, co oznacza spadek o 22,3% r/r (w samym III kwartale produkcja osiągnęła poziom 1,8 mln ton). Po trzech kwartałach 2020 r. sprzedaż węgla ukształtowała się na poziomie 5,7 mln ton. Średni uzysk na koniec września 2020 r. wyniósł 64,5%, wobec 65% przed rokiem, a w samym III kwartale: 60,2% (wobec 64,6% w III kwartale 2019 r).

W omawianym okresie Bogdanka utrzymała swoją pozycję rynkową, osiągając wysoki, 27,4% udział w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem kształtował się na poziomie 20,8%. Ok. 85% sprzedaży wygenerowanej w ciągu trzech kwartałów zrealizowane zostało do spółek z Grupy Enea: Enei Wytwarzanie oraz Enei Elektrowni Połaniec.

 

KOMENTARZE DO WYNIKÓW GRUPY ENEA ZA III KWARTAŁY 2020 R.:

Paweł Szczeszek, prezes Enei:

W trzech kwartałach 2020 r. wypracowaliśmy stabilne wyniki finansowe, odnotowując wzrost przychodów ze sprzedaży oraz EBITDA Grupy. Na zysk netto Grupy Enea wpływ miały dokonane odpisy. Były to zdarzenia o charakterze niegotówkowym, bez wpływu na wartość EBITDA. Obniżeniu uległ wskaźnik dług netto/EBITDA do poziomu 1,37, wobec 1,64 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wyniki finansowe budują stabilność naszej Grupy, a bezpieczna sytuacja finansowa pozwala na odpowiedzialną realizację planu rozwoju i transformacji Grupy. Chcemy wspierać krajową politykę energetyczną i klimatyczną. W naszym miksie wytwórczym coraz większą rolę będą odgrywać odnawialne źródła energii. Już teraz konsekwentnie poprawiamy wskaźnik produkcji z OZE, w trzech kwartałach 2020 r. wytworzyliśmy prawie 1,8 TWh energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto przyglądamy się rynkowi i poszukujemy nowych możliwości inwestycyjnych w zakresie projektów OZE, w tym farm wiatrowych na morzu. Pozostajemy w gotowości na nawiązanie współpracy z potencjalnymi partnerami w zakresie wspólnych inwestycji. W Grupie Enea trwają prace nad aktualizacją naszej Strategii Rozwoju, by dostosować ją do nowych uwarunkowań zewnętrznych i umożliwić efektywną transformację. Nasze działania, projekty i inwestycje będą budować energetykę przyszłości, jednocześnie wspierając polską gospodarkę poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i bodźców do rozwoju dla przedsiębiorstw walczących ze skutkami ekonomicznymi pandemii.

Grupa Enea niezmiennie zapewnia stabilne dostawy energii elektrycznej swoim klientom. Dziękuję wszystkim, którzy z oddaniem i zaangażowaniem, w tym trudnym czasie, codziennie dbają o bezpieczeństwo klientów i kontrahentów, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei.

 

Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka

– Wyniki finansowe w III kwartale 2020 r. są rezultatem zmniejszonej sprzedaży, w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID oraz problemami technicznymi i geologicznymi. Po okresie spowolnienia procesów gospodarczych w pierwszym półroczu nastąpiła normalizacja po stronie popytu na węgiel energetyczny i powrót do poziomów sprzedaży notowanych w poprzednich latach. Po konieczności ograniczenia ciągłości pracy na ścianach wydobywczych, spotkaliśmy się z problemem przyrostu ciśnienia deformacyjnego, co we wrześniu doprowadziło do czasowego ograniczenia funkcjonalności wyrobisk przyścianowych, a tym samym i postępu ściany. Zdarzenia takie są jednak normalne dla działalności górniczej i mają charakter przejściowy – powiedział Artur Wasil, prezes LW Bogdanka.