Raport bieżący nr 50/2020

Tytuł raportu: Informacja nt. wniesienia powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Data: 23.11.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 50/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, iż w nawiązaniu do informacji nt. sprzeciwów zgłoszonych do uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 30 lipca 2020 roku (ZWZ), o których Spółka informowała w raporcie bieżącym 32/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku, do Spółki wpłynął doręczony przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy odpis pozwu złożonego przez Międzyzakładowy Związek Zawodowy Synergia Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA z siedzibą w Poznaniu przeciwko Spółce o uchylenie uchwał nr 7, 8, 9 oraz 11 ZWZ, w sprawie udzielenia poszczególnym byłym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.