Raport bieżący nr 49/2020

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za okres I – III kwartał 2020 roku
Data: 18.11.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 49/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") 18 listopada 2020 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA ("GK ENEA") za I – III kwartał 2020 roku, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za okres I – III kwartał 2020 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 13 464 mln zł,

- EBITDA: 2 635 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 90 mln zł,

- Zysk/ strata netto okresu sprawozdawczego: -44 mln zł,

- Zysk/ strata netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: -62 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 325 mln zł,

- Wytwarzanie: 1 209 mln zł,

- Dystrybucja: 994 mln zł,

- Obrót: 59 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 5,5 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 16,9 TWh,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 14,3 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 15,6 TWh.

Wynik EBITDA osiągnięty przez GK ENEA w okresie I – III kwartał 2020 roku jest pochodną, m.in. następujących czynników (w porównaniu do okresu I – III kwartał 2019 roku):

W Obszarze Wydobycie niższy wynik segmentu wynika głównie ze spadku przychodów ze sprzedaży węgla (mniejsza sprzedaż ilościowa przy wyższej cenie) w związku z niekorzystną sytuacją nadpodaży surowca na rynku.

W Obszarze Wytwarzanie pozytywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej (wyższa cena energii) oraz praw majątkowych, mimo negatywnego odchylenia kosztów węgla z transportem i praw do emisji CO2.

W Obszarze Dystrybucja wzrost wyniku jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej (na którą wpływ miała m.in. wyższa stawka opłaty sieciowej stałej w zatwierdzonej taryfie na 2020 rok) oraz wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej (głównie na skutek zmiany rezerw dotyczących majątku sieciowego oraz wyższych przychodów z kar umownych i odszkodowań).

W Obszarze Obrót pozytywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost średniej ceny sprzedaży energii oraz aktualizacja wyceny CO2. Jednocześnie wzrosły koszty zakupu energii (spowodowane głównie wzrostem cen uprawnień do emisji CO2) oraz koszty obowiązków ekologicznych.

Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za okres I – III kwartał 2020 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 4 566 mln zł,

- EBITDA: -98 mln zł,

- Zysk/ strata przed opodatkowaniem: -486 mln zł,

- Zysk/ strata netto okresu sprawozdawczego: -462 mln zł.

Wstępne wyniki uwzględniają wpływ odpisu aktualizującego wartość posiadanego przez ENEA S.A. pakietu akcji w Polskiej Grupie Górniczej S.A. na jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za ww. okres w zakresie oraz w kwotach, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 47/2020 z 27 października 2020 roku.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym GK ENEA za III kwartał 2020 roku, którego publikację zaplanowano na 26 listopada 2020 roku.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnej + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Wskaźnik EBITDA jest standardowym wskaźnikiem miary efektywności działalności gospodarczej w tym w szczególności dla branży, w której działa Grupa Kapitałowa Emitenta. Powyższa definicja oraz metodologia jej obliczania jest taka sama, jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika w raportach okresowych Emitenta. Powyższa definicja jest również ujęta w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).