Raport bieżący nr 47/2020

Tytuł raportu: Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 3 kwartał 2020 roku jednorazowej operacji o charakterze księgowym
Data: 27.10.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 47/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z przygotowaniem sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za 3 kwartał 2020 roku, w dniu 27 października 2020 roku Spółka zidentyfikowała przesłanki wskazujące na konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość posiadanego przez Spółkę pakietu akcji w Polskiej Grupie Górniczej S.A. (PGG) w szacunkowej wartości ok. 254 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 3 kwartał 2020 roku oraz ok. 129 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 3 kwartał 2020 roku.

Po uwzględnieniu odpisu aktualizującego, wartość inwestycji wycenianych metodą praw własności w odniesieniu do akcji w PGG, zarówno w skonsolidowanym, jak i jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej, wyniesie 0 zł.

Powyższe zdarzenie wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego Spółki o ok. 254 mln zł.

Powyższe zdarzenie wpłynie na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 129 mln zł.

Powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy i nie ma wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za okres sprawozdawczy.

Spółka informuje, że wysokość wskazanego odpisu ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie, a jego ostateczna wartość oraz jej ostateczny wpływ na pozycje i wskaźnik zamieszczone w niniejszym raporcie bieżącym zostanie zaprezentowana w raporcie okresowym Emitenta za 3 kwartał 2020 roku.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnej + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości w ujęciu skonsolidowanym dla okresu sprawozdawczego). Wskaźnik EBITDA jest standardowym wskaźnikiem miary efektywności działalności gospodarczej w tym w szczególności dla branży w której działa Grupa Kapitałowa Emitenta. Powyższa definicja oraz metodologia jej obliczania jest taka sama jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika w raportach okresowych Emitenta. Powyższa definicja jest również ujęta w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).