Raport bieżący nr 46/2020

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji nt. Członka Zarządu ENEA S.A.
Data: 26.10.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 46/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2020 z dnia 23 października 2020 roku, Zarząd ENEA S.A. przekazuje uzupełnienie informacji nt. Pana Marcina Pawlickiego, powołanego na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Operacyjnych.

Pan Marcin Pawlicki posiada wykształcenie bezpośrednio związane z zarządzaniem. Ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie, a także uzyskał tytuł Master of Business Administration Oxford Brookes University. Biegle posługuje się językiem angielskim. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich, w tym branży energetycznej. W ramach dotychczasowej pracy zawodowej wykonywał wiele czynności związanych z analizą i oceną sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansową spółek handlowych. W swojej karierze zawodowej sprawował m.in. funkcję Zastępcy Prezydenta Szczecina, związaną z pełnieniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami, co przełożyło się na rozwinięcie umiejętności w kierowaniu złożonymi i dużymi zespołami pracowników. Nadzór ten obejmował w szczególności zagadnienia racjonalnego wykorzystywania zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych gminy oraz skuteczne wykonywanie praw właścicielskich do realizacji zadań i celów, dla których zostały powołane ww. spółki. Ponadto Pan Marcin Pawlicki pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. (od 03.2019 roku) i Komitetu Audytu w tej radzie. Nadzorował procesy w sprawie kluczowych inwestycji branży chemicznej. Prace te realizowane były w głównej mierze poprzez analizę sprawozdawczości finansowej i zarządczej nadzorowanych podmiotów. Od 2017 do 2019 roku był również członkiem Rady Nadzorczej Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. Od blisko dwóch lat pracuje jako Doradca Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o., dzięki czemu nabył szeroką wiedzę o branży energetycznej i jej funkcjonowaniu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marcin Pawlicki nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Marcin Pawlicki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].