Raport bieżący nr 45/2020

Tytuł raportu: Powołanie Członka Zarządu ENEA S.A.
Data: 23.10.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 45/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. informuje, iż 23 października 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w przedmiocie powołania Pana Marcina Pawlickiego z dniem 29 października 2020 roku na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Operacyjnych na wspólną kadencję, rozpoczętą z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

Pozostałe informacje nt. powołanego Członka Zarządu ENEA S.A. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Emitenta stosownych informacji oraz oświadczeń.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].