Raport bieżący nr 42/2020

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 21.09.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 42/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2020 z dnia 17 września 2020 roku, Zarząd ENEA S.A. przekazuje uzupełnienie informacji nt. Pana Rafała Włodarskiego, powołanego w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Pan Rafał Włodarski, radca prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem w korporacyjnej oraz regulacyjnej obsłudze prawnej spółek sektora energetycznego polegającej na wsparciu spółek zarówno w ich bieżącej działalności, transakcjach, jak i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań oraz reprezentowaniu spółek w precedensowych postępowaniach.

Posiada wieloletnie doświadczenie transakcyjne związane ze sprzedażą spółek (share deal) oraz aktywów (asset deal), jak również z ustalaniem zasad współpracy wspólników (joint venture) oraz przeprowadzaniu kompleksowych analiz due diligence polegających na identyfikowaniu ryzyk prawnych związanych z prowadzoną przez spółki działalnością.

Do obszaru jego specjalizacji należy również doradztwo prawne na rzecz spółek sektora energetycznego oraz odbiorców energii elektrycznej w zakresie obecnej jak i planowanej legislacji, w szczególności w związku z autoprodukcją z OZE/CHP, Corporate PPA oraz aukcjami OZE.

Pan Rafał Włodarski jest obecnie Zastępcą Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Aktywów Państwowych, a przed dołączeniem do Ministerstwa Aktywów Państwowych współpracował z czołowymi kancelariami prawniczymi w Polsce, gdzie jako członek zespołów Energy & Natural Resources, Corporate/M&A oraz Banking&Finance uczestniczył w szeregu kluczowych transakcji na polskim rynku przekraczających łączną wartość 10 mld PLN.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz został wpisany na listę radców prawnych w 2013 roku po ukończeniu aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Rafał Włodarski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Rafał Włodarski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].