Raport bieżący nr 39/2020

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I półrocze 2020 roku
Data: 25.08.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 39/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") w dniu 25 sierpnia 2020 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA za I półrocze 2020 roku, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za I półrocze 2020 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 8 949 mln zł,

- EBITDA: 1 822 mln zł,

- Zysk/ strata przed opodatkowaniem: -10 mln zł,

- Zysk/ strata netto okresu sprawozdawczego: -82 mln zł,

- Zysk/ strata netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: -99 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 214 mln zł,

- Wytwarzanie: 872 mln zł,

- Dystrybucja: 681 mln zł,

- Obrót: 40 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 3,7 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 10,4 TWh,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 9,5 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 10,5 TWh.

Wynik EBITDA osiągnięty przez Grupę Kapitałową ENEA w I półroczu 2020 roku jest pochodną, m.in. następujących czynników (w porównaniu do I półrocza 2019 roku):

W Obszarze Wydobycie niższy wynik segmentu wynika głównie ze spadku przychodów ze sprzedaży węgla (mniejsza sprzedaż ilościowa przy wyższej cenie) w związku z niekorzystną sytuacją nadpodaży surowca na rynku.

W Obszarze Wytwarzanie pozytywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej (wyższa cena energii) oraz praw majątkowych, mimo negatywnego odchylenia kosztów węgla z transportem i praw do emisji CO2.

W Obszarze Dystrybucja wzrost wyniku jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej (na którą wpływ miała m.in. wyższa stawka opłaty sieciowej stałej w zatwierdzonej taryfie na 2020 rok) oraz wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej (głównie na skutek: zmiany rezerw dotyczących majątku sieciowego).

W Obszarze Obrót pozytywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost średniej ceny sprzedaży energii oraz aktualizacja wyceny kontraktów CO2. Jednocześnie wzrosły koszty zakupu energii (spowodowane głównie wzrostem cen uprawnień do emisji CO2) oraz koszty obowiązków ekologicznych.

Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za I półrocze 2020 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 3 051 mln zł,

- EBITDA: -64 mln zł,

- Zysk/ strata przed opodatkowaniem: -411 mln zł,

- Zysk/ strata netto okresu sprawozdawczego: -374 mln zł.

Wstępne wyniki uwzględniają wpływ odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. oraz odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych spółki zależnej ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., a także wpływ odpisów związanych z udzieloną pożyczką, jak również ze zobowiązaniem ENEA S.A. wobec ENERGA S.A. do zwrotu połowy pożyczek wraz z odsetkami, udzielonych przez ten podmiot do Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. i utworzenia rezerwy na przyszłe zobowiązania inwestycyjne wobec Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. oraz ENERGA S.A. w jednostkowym sprawozdaniu ENEA S.A. oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ENEA, zgodnie z raportem bieżącym nr 36/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku.

Powyższe zdarzenia miały wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego Spółki o ok. 674 mln zł.

Powyższe zdarzenia miały wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem o ok. 879 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 779 mln zł.

Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy i nie mają wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za okres sprawozdawczy.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ENEA oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym ENEA S.A. za I półrocze 2020 roku, którego publikację zaplanowano na dzień 3 września 2020 roku.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnej + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Wskaźnik EBITDA jest standardowym wskaźnikiem miary efektywności działalności gospodarczej w tym w szczególności dla branży w której działa Grupa Kapitałowa Emitenta. Powyższa definicja oraz metodologia jej obliczania jest taka sama jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika w raportach okresowych Emitenta. Powyższa definicja jest również ujęta w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).