Raport bieżący nr 37/2020

Tytuł raportu: Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Data: 12.08.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 37/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2019 w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu ("Sąd Okręgowy") oddalającego powództwo o stwierdzenie nieważności lub ewentualne uchylenie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z 28 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian w § 23 Statutu Spółki ("Uchwała") oraz informacji zamieszczonych w tym zakresie m.in. w ostatnim raporcie okresowym, Zarząd ENEA S.A. informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2020 roku powziął informację o ogłoszeniu w tym samym dniu przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu ("Sąd Apelacyjny") wyroku, którym Sąd Apelacyjny oddalił w całości apelację wniesioną przez Międzyzakładowy Związek Zawodowy Synergia Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA ("Powód") od ww. wyroku Sądu Okręgowego.

Jak zostało wskazane w ustnych zasadniczych powodach rozstrzygnięcia, Sąd Apelacyjny w całości podzielił ustalenia Sądu Okręgowego. Sąd Apelacyjny uznał apelację Powoda za pozbawioną podstaw oraz wskazał, że zarzuty apelacji stanowią próbę podważenia zasadności przyznania pracownikom spółek zależnych prawa wyboru i odwołania przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej, które zostały przyznane na mocy ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji. W konsekwencji z dniem 12 sierpnia 2020 roku wyrok Sądu Okręgowego oddalający powództwo o stwierdzenie nieważności lub ewentualne uchylenie Uchwały stał się prawomocny.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].