Raport bieżący nr 36/2020

Tytuł raportu: Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za I półrocze 2020 roku jednorazowych operacji o charakterze księgowym
Data: 11.08.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 36/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z przygotowaniem sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za I półrocze 2020 roku, Spółka zidentyfikowała konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. (ENEA Wytwarzanie) w szacunkowej wartości ok. 318 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2020 roku oraz odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych spółki zależnej ENEA Wytwarzanie w szacunkowej wartości ok. 523 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2020 roku, co jest związane z zakończeniem 11 sierpnia 2020 roku testów na utratę wartości majątku trwałego obejmującego m.in. udziały w ENEA Wytwarzanie.

Ponadto, po dokonaniu 11 sierpnia 2020 roku oceny wpływu decyzji o zamiarze kontynuacji budowy jednostki wytwórczej – Elektrowni Ostrołęka C z uwzględnieniem zmiany źródła zasilania z węglowego na gazowe, Spółka zidentyfikowała konieczność:

- dokonania odpisów związanych z udzieloną pożyczką, jak również ze zobowiązaniem ENEA względem ENERGA S.A. do zwrotu połowy pożyczek wraz z odsetkami, udzielonych przez ten podmiot do Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. wynikającymi z umów pożyczek zawartych w dniu 30 września 2019 roku oraz w dniu 23 grudnia 2019 roku, o których Emitent informował m.in. w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2019 rok. Odpis aktualizacyjny obejmie pozostałą, nieobjętą do tej pory odpisem aktualizującym, o którym informowano w raporcie bieżącym nr 18/2020, wartość pożyczek wraz z odsetkami udzielonych spółce Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o., i wyniesie ok. 137 mln zł w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2020 roku.

- utworzenia w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2020 roku rezerwy w kwocie ok. 219 mln zł na przyszłe zobowiązania inwestycyjne wobec Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. oraz ENERGA S.A., której poziom odzwierciedla możliwe, szacowane na dzień utworzenia rezerwy kwoty finansowania Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. dla celów rozliczenia dotychczasowej realizacji projektu realizowanego przez Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o.

Powyższe zdarzenia wpłyną na jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego Spółki o ok. 674 mln zł.

Powyższe zdarzenia wpłyną na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem o ok. 879 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 779 mln zł.

Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy i nie mają wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za okres sprawozdawczy.

Spółka informuje, że wysokość wskazanych odpisów i rezerwy ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie, a ich ostateczna wartość zostanie zaprezentowana w raportach okresowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej ENEA za I półrocze 2020 roku.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnej + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości w ujęciu skonsolidowanym dla okresu sprawozdawczego). Wskaźnik EBITDA jest standardowym wskaźnikiem miary efektywności działalności gospodarczej w tym w szczególności dla branży w której działa Grupa Kapitałowa Emitenta. Powyższa definicja oraz metodologia jej obliczania jest taka sama jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika w raportach okresowych Emitenta. Powyższa definicja jest również ujęta w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).