Raport bieżący nr 34/2020

Tytuł raportu: Powołanie Członków Zarządu ENEA S.A.
Data: 07.08.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 34/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż 7 sierpnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w przedmiocie powołania na wspólną kadencję rozpoczętą z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 r.:

- Pana Tomasza Szczegielniaka na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych,

- z dniem 17 sierpnia 2020 r. Pana Tomasza Siwaka na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych.

Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.

Pozostałe informacje nt. powołanych Członków Zarządu Spółki zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji oraz oświadczeń.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].