Raport bieżący nr 32/2020

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 30 lipca 2020 roku
Data: 30.07.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 32/2020

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 30 lipca 2020 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ("ZWZ") w dniu 30 lipca 2020 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, natomiast do protokołu zostały zgłoszone sprzeciwy dotyczące uchwał od nr 7 do nr 9 włącznie, od nr 11 do nr 15 włącznie oraz nr 19, nr 20 i nr 23. Dodatkowo Spółka informuje, że podczas obrad ZWZ uchwały nr 17, nr 18 oraz nr 22 zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, ich treść Spółka również przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].