Raport bieżący nr 29/2020

Tytuł raportu: Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o stwierdzenie nieważności lub ustalenie nieistnienia, ewentualnie uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Data: 08.07.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 29/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2019 w sprawie nieprawomocnego wyroku Sądu Okręgowego stwierdzającego nieważność uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 24 września 2018 roku w sprawie wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach projektu Ostrołęka C ("Uchwała") oraz informacji zamieszczonych w tym zakresie m.in. w ostatnim raporcie okresowym, Zarząd ENEA S.A. informuje, iż w dniu 8 lipca 2020 roku powziął informację o ogłoszeniu w tym samym dniu przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu ("Sąd Apelacyjny") wyroku, którym Sąd Apelacyjny oddalił apelację Spółki od wyroku Sądu Okręgowego. Jak zostało wskazane w ustnych zasadniczych powodach rozstrzygnięcia, Sąd Apelacyjny uznał, że wyrok Sądu Okręgowego odpowiada prawu, ponieważ Uchwała jest nieważna z tego względu, iż podjęcie Uchwały naruszało podział kompetencji między organami spółki handlowej.

W konsekwencji z dniem 8 lipca 2020 roku wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu stwierdzający nieważność Uchwały stał się prawomocny.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].