Raport bieżący nr 28/2020

Tytuł raportu: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2020 roku
Data: 03.07.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 28/2020

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2020 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A., które odbędzie się w dniu 30 lipca 2020 roku (ZWZ).

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, którego przedstawienie przewidziane jest w ramach 5 punktu planowanego porządku obrad ZWZ, uzasadnienie Zarządu Spółki proponowanego podziału zysku netto za miniony rok obrotowy w związku z punktem 11 planowanego porządku obrad ZWZ oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie ENEA S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., którego przedstawienie przewidziane jest w ramach 10 punktu planowanego porządku obrad ZWZ, natomiast pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna, której przyjęcie przewidziane jest w ramach 14 punktu planowanego porządku obrad ZWZ stanowi załącznik do projektu uchwały przyjmującej tej dokument.