Raport bieżący nr 25/2020

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I kwartał 2020 roku
Data: 09.06.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 25/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") 09 czerwca 2020 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA za I kwartał 2020 roku, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za I kwartał 2020 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 4 592 mln zł,

- EBITDA: 913 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 555 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 459 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 445 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 129 mln zł,

- Wytwarzanie: 472 mln zł,

- Dystrybucja: 307 mln zł,

- Obrót: 8 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 2,1 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 5,4 TWh,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 5,0 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 5,6 TWh.

Wynik EBITDA osiągnięty przez Grupę Kapitałową ENEA w I kwartale 2020 roku jest pochodną, m.in. następujących czynników (w porównaniu do I kwartału 2019 roku):

W Obszarze Wydobycie niższy wynik segmentu wynika głównie ze spadku przychodów ze sprzedaży węgla w związku z niekorzystną sytuacją nadpodaży surowca na rynku.

W Obszarze Wytwarzanie pozytywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych.

W Obszarze Dystrybucja wzrost wyniku jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej (na którą wpływ miała m.in. wyższa stawka opłaty sieciowej stałej w zatwierdzonej taryfie na 2020 rok) oraz wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.

W Obszarze Obrót pozytywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost średniej ceny sprzedaży energii. Jednocześnie wzrosły koszty zakupu energii (spowodowane głównie wzrostem cen uprawnień do emisji CO2) oraz koszty obowiązków ekologicznych.

Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za I kwartał 2020 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 1 617 mln zł,

- EBITDA: -15 mln zł,

- Strata przed opodatkowaniem: -37 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 14 mln zł.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej ENEA za I kwartał 2020 roku, którego publikację zaplanowano na 18 czerwca 2020 roku.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnej + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Powyższa definicja oraz metodologia jej obliczania jest taka sama jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika w raportach okresowych Emitenta. Powyższa definicja jest również ujęta w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).