Enea - siedziba - logo - HD.jpg
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Zakończenie analiz dotyczących projektu Ostrołęka C

Enea i Energa zakończyły szczegółowe analizy dotyczące projektu Ostrołęka C. Wykazały one zasadność zmiany projektu na realizację elektrowni zasilanej paliwem gazowym. Enea, Energa i PKN Orlen zawarły również 2 czerwca br. trójstronne porozumienie, które określa główne zasady dalszej współpracy nad projektem.

Przeprowadzone przez Eneę i Energę analizy projektu uzasadniają kontynuację przedsięwzięcia w technologii wykorzystującej gaz ziemny, jako paliwo w procesie wytwarzania energii elektrycznej. Na wynik analiz wpływ mają zarówno zmiany regulacyjne na poziomie Unii Europejskiej, jak też polityka kredytowa poszczególnych instytucji finansowych, wskazujące na istotnie większą dostępność finansowania dla projektów energetycznych opartych na spalaniu gazu. Istotnym czynnikiem było również przejęcie kontroli nad Energą SA przez PKN Orlen, którego strategia nie zakłada inwestycji w wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o spalanie węgla.

Analiza techniczna potwierdziła możliwość realizacji wariantu gazowego w lokalizacji budowanego bloku. Informacje dotyczące szczegółowych rozwiązań będą przekazywane wraz z postępem rozmów i ustaleń dotyczących projektu. Projekt pozostaje istotny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz wpisuje się w trwający już proces modernizacji polskiej energetyki.

W dniu 2 czerwca 2020 roku zostało zawarte trójstronne porozumienie pomiędzy Eneą, Energą oraz PKN Orlen, określające główne zasady współpracy w projekcie gazowym. Obejmują one w szczególności  kontynuację współpracy Enei z Energą w ramach istniejącej spółki celowej, tj. Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. i  dokonanie rozliczenia pomiędzy Eneą i Energą kosztów związanych z projektem oraz dokonanie rozliczenia z wykonawcami projektu, według dotychczasowych zasad. Uwzględniają ewentualną rolę PKN Orlen w projekcie gazowym w charakterze nowego wspólnika oraz udział Enei w projekcie gazowym jako wspólnika mniejszościowego z ograniczonym kwotowo limitem zaangażowania, w konsekwencji czego Enea nie będzie podmiotem współkontrolującym Elektrownię Ostrołęka. Zasady współpracy wskazują również na realizację działań dla pozyskania finansowania dla projektu gazowego przez Energę wspólnie z PKN Orlen.

O zawarciu nowej umowy wspólników w sprawie realizacji projektu gazowego, uwzględniającej powyższe zasady współpracy, Enea poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Niskoemisyjna technologia wykorzystująca gaz ziemny do produkcji energii pozwala elastycznie reagować na zapotrzebowanie na moc, dzięki czemu może wspierać bilansowanie sektora OZE. Polska potrzebuje coraz więcej energii – według ostatnich prognoz Polskich Sieci Elektroenergetycznych, zawartych w Planie Rozwoju Systemu Przesyłowego do 2030 roku, zapotrzebowanie na energię elektryczną netto wzrośnie w Polsce między rokiem 2020, a 2040 o ok. 28% - ze 159,9 do 204,2 TWh.  W związku z tym transformacja energetyczna powinna odbywać się w sposób zrównoważony i zabezpieczać to zapotrzebowanie. Budowa jednostki wytwórczej wspierającej Krajowy System Elektroenergetyczny wpisuje się w założenia bezpieczeństwa systemu.