Raport bieżący nr 23/2020

Tytuł raportu: Informacja w sprawie proponowanego podziału zysku za rok 2019
Data: 04.06.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że 4 czerwca 2020 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 zgodnie z którą, Zarząd Spółki wnosi o podział zysku netto okresu sprawozdawczego Emitenta za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku w kwocie 283.331 tys. zł ("Zysk netto") w ten sposób, że 100 % Zysku netto proponuje przeznaczyć na finansowanie inwestycji poprzez zwiększenie kapitału rezerwowego.

Rekomendacja Zarządu Spółki o przeznaczeniu 100% Zysku netto za rok obrotowy 2019 na kapitał rezerwowy jest konsekwencją znacznych potrzeb inwestycyjnych Grupy Kapitałowej ENEA ("GK ENEA"), wynikających między innymi z planów ujętych w "Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 roku z perspektywą 2035 roku", o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 36/2019. Z punktu widzenia GK ENEA istotne jest długofalowe budowanie poziomu kapitałów własnych, aby w przyszłości móc podołać realizacji inwestycji. Środki z zysku stanowić będą uzupełniające źródło finansowania nakładów inwestycyjnych, szczególnie w zakresie inwestycji związanych z rozwojem GK ENEA.

Zasadą polityki dywidendowej ENEA S.A. pozostaje realizowanie w przyszłości wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych Spółki.

Ponadto Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę, zgodnie z którą pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto okresu sprawozdawczego Emitenta za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku w kwocie 283.331 tys. zł w ten sposób, że 100 % Zysku netto proponuje przeznaczyć na finansowanie inwestycji poprzez zwiększenie kapitału rezerwowego. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż ostateczną decyzję w sprawie przeznaczenia Zysku netto za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.