Skonsolidowane Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej w 2019 r.