Raport bieżący nr 22/2020

Tytuł raportu: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej inwestycji w projekty morskich elektrowni wiatrowych
Data: 03.06.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 3 czerwca 2020 roku zawarł z Iberdrola Eólica Marina S.A. ("Iberdrola") list intencyjny ("List Intencyjny") dotyczący potencjalnej inwestycji Emitenta w projekty morskich elektrowni wiatrowych rozwijanych w obszarze polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego. W związku z zawarciem Listu Intencyjnego strony rozpoczną na zasadzie wyłączności, negocjacje dotyczące oceny możliwości realizacji inwestycji kapitałowej Spółki oraz Iberdrola we wskazane projekty farm wiatrowych i ich wspólnego przygotowania, budowy i eksploatacji o łącznej mocy do ok. 3.3 GW.

Poziom zaangażowania Emitenta w projektach morskich elektrowni wiatrowych będzie ustalany na dalszym etapie rozmów, przy czym na moment zawarcia Listu Intencyjnego strony zakładają mniejszościowy udział Emitenta.

Zgodnie z postanowieniami Listu Intencyjnego strony zamierzają opracować dokument term sheet określający główne parametry potencjalnej transakcji.

Postanowienia Listu Intencyjnego mają niewiążący charakter z zastrzeżeniem w szczególności postanowień odnoszących się do wyłączności negocjacyjnej oraz postanowień dotyczących poufności.

List Intencyjny nie zawiera postanowień odnoszących się do kar umownych, a ewentualna odpowiedzialność stron związanych z realizacją jego postanowień wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Emitent wskazuje przy tym, iż realizacja powyższego projektu stanowić będzie istotny etap realizacji celu strategicznego Emitenta dotyczącego osiągnięcia udziału Odnawialnych Źródeł Energii w produkcji energii elektrycznej na poziomie 22% do 2025 roku oraz 33% w 2030 roku.