Raport bieżący nr 21/2020

Tytuł raportu: Informacja nt. przeprowadzonych analiz oraz zawarcie dodatkowego trójstronnego porozumienia w związku z realizacją projektu Ostrołęka C
Data: 02.06.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 z 13 lutego 2020 roku, Zarząd Spółki ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 2 czerwca 2020 roku przyjął raport końcowy z analiz przeprowadzonych we współpracy z Energa S.A. ("Energa"), w zakresie aspektów techniczno-technologicznych, ekonomicznych i organizacyjno-prawnych oraz dalszego finansowania projektu budowy nowego bloku węglowego - planowanej elektrowni Ostrołęka C w Ostrołęce o mocy ok. 1.000 MW ("Projekt").

Wnioski z przeprowadzonych analiz nie uzasadniają kontynuowania realizacji Projektu w dotychczasowej formie, tj. jako projektu budowy elektrowni wytwarzającej energię elektryczną w procesie spalania węgla kamiennego. Na powyższą ocenę wpływ mają m.in.:

(i) zmiany regulacyjne na poziomie Unii Europejskiej i polityka kredytowa poszczególnych instytucji finansowych, wskazujące na istotnie większą dostępność finansowania dla projektów energetycznych opartych na spalaniu gazu, niż projektów węglowych;

oraz

(ii) przejęcie kontroli nad Energą przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN"), którego strategia nie zakłada inwestycji w wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o spalanie węgla.

Jednocześnie, analiza techniczna potwierdziła możliwość realizacji wariantu budowy elektrowni wytwarzającej energię elektryczną w procesie spalania gazu ziemnego ("Projekt gazowy") w dotychczasowej lokalizacji budowanego bloku węglowego.

W konsekwencji powyższego, Zarząd Spółki podjął decyzję o zamiarze kontynuacji budowy jednostki wytwórczej w Ostrołęce z uwzględnieniem zmiany źródła zasilania z węglowego na gazowe.

W dniu 2 czerwca 2020 roku zostało zawarte trójstronne porozumienie pomiędzy Spółką, Energa oraz PKN ORLEN, określające następujące główne zasady współpracy w Projekcie gazowym:

- z zastrzeżeniami poczynionymi poniżej, kontynuację współpracy Spółki z Energa w ramach istniejącej spółki celowej, tj. Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. ("Elektrownia Ostrołęka") i dokonanie rozliczenia pomiędzy Spółką i Energa kosztów związanych z Projektem oraz dokonanie rozliczenia z wykonawcami Projektu, według dotychczasowych zasad,

- uwzględnienie ewentualnej roli PKN ORLEN w Projekcie gazowym w charakterze nowego wspólnika,

- udział ENEA S.A. w Projekcie gazowym jako wspólnika mniejszościowego z ograniczonym kwotowo limitem zaangażowania, w konsekwencji czego Spółka nie będzie podmiotem współkontrolującym Elektrownię Ostrołęka,

- z zastrzeżeniem uzyskania niezbędnych zgód korporacyjnych, zawarcie nowej umowy wspólników w sprawie realizacji Projektu gazowego uwzględniającej powyższe zasady współpracy,

- realizację działań dla pozyskania finansowania dla Projektu gazowego przez Energa wspólnie z PKN ORLEN.

O zawarciu nowej umowy wspólników w sprawie realizacji Projektu gazowego, uwzględniającej powyższe zasady współpracy, Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.