Raport bieżący nr 19/2020

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za 2019 rok
Data: 26.05.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") 26 maja 2020 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA za 2019 rok, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za 2019 rok:

- Przychody ze sprzedaży netto: 15 796 mln zł,

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 16 401 mln zł,

- EBITDA: 3 410 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 871 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 541 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 423 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 771 mln zł,

- Wytwarzanie: 1 594 mln zł,

- Dystrybucja: 1 090 mln zł,

- Obrót: 23 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 9,5 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 25,9 TWh,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 19,8 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 20,3 TWh.

Wynik EBITDA osiągnięty przez Grupę Kapitałową ENEA w 2019 roku jest pochodną, m.in. następujących czynników (w porównaniu do 2018 roku):

W Obszarze Wydobycie wyższy wynik segmentu wynika głównie z wyższego poziomu produkcji netto oraz z wyższych przychodów ze sprzedaży węgla.

W Obszarze Wytwarzanie pozytywnie na wynik wpłynął wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych, mimo negatywnego odchylenia kosztów paliw i praw do emisji CO2. W 2019 roku ujawniono zdarzenie o charakterze jednorazowym: rozwiązanie rezerwy dotyczącej farmy wiatrowej Skoczykłody (w kwocie 129 mln zł).

W Obszarze Dystrybucja nieznacznie niższy wynik roku 2019 w porównaniu z rokiem 2018 jest efektem wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej, a także spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej z uwagi na fakt, że w 2018 roku ujawniono zdarzenie o charakterze jednorazowym: wypłaty odszkodowań z tytułu skutków wichur, które wystąpiły w roku 2017.

W Obszarze Obrót na wzrost wyniku wpłynęła otrzymana rekompensata oraz kwota różnicy ceny, zmiana rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia, a także wzrost średniej ceny sprzedaży energii. Jednocześnie na wynik wpłynęły rosnące koszty zakupu energii (spowodowane głównie wzrostem cen uprawnień do emisji CO2) oraz spadek wolumenu sprzedaży energii.

Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za 2019 rok:

- Przychody ze sprzedaży netto: 5 100 mln zł,

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 5 697 mln zł,

- EBITDA: -109 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 287 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 283 mln zł,

Różnica między zyskiem netto okresu sprawozdawczego, a stratą operacyjną Spółki wynika przede wszystkim z przychodów z tytułu dywidend wypłaconych przez spółki zależne.

Ponadto Emitent zwraca uwagę, iż w zaprezentowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ENEA oraz ENEA S.A. za 2019 rok został uwzględniony wpływ skutków Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami.

Wstępne wyniki uwzględniają wpływ odpisów aktualizujących wartość udziałów spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. (Elektrownia Ostrołęka) oraz udzielonych jej pożyczek w jednostkowym sprawozdaniu ENEA S.A. oraz skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej ENEA, zgodnie z raportem bieżącym nr 18/2020 z dnia 19 maja 2020 roku.

Szacowany wpływ ww. odpisów na jednostkowy zysk netto okresu sprawozdawczego Spółki za 2019 rok wyniósł ok. 521,1 mln zł i ok. 500,9 mln zł na skonsolidowany zysk netto okresu sprawozdawczego Grupy Kapitałowej ENEA za rok 2019. Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy i nie mają wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za rok 2019.

W celu zachowania porównywalności danych finansowych za 2019 rok do poprzednich okresów, przychody w raporcie bieżącym zostały zaprezentowane w dwóch pozycjach:

-Przychody ze sprzedaży netto oraz

-Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody.

Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody stanowią sumę przychodów ze sprzedaży netto, przychodów z tytułu leasingu i subleasingu operacyjnego oraz otrzymanej rekompensaty.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ENEA oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym ENEA S.A. za rok 2019, których publikację zaplanowano na 4 czerwca 2020 roku.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnej + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Powyższa definicja oraz metodologia jej obliczania jest taka sama jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika w raportach okresowych Emitenta. Powyższa definicja jest również ujęta w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).