Raport bieżący nr 18/2020

Tytuł raportu: Informacja o odpisie aktualizującym wartość posiadanego pakietu udziałów w Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o. oraz udzielonych tej spółce pożyczek
Data: 19.05.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 19 maja 2020 roku powziął informację od spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. ("Elektrownia Ostrołęka"), realizującej projekt budowy elektrowni Ostrołęka C (" Projekt"), o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych Elektrowni Ostrołęka, w wysokości 1 027,3 mln zł. Elektrownia Ostrołęka poinformowała, że powyższe odpisy są efektem przeprowadzonego testu na utratę wartości majątku trwałego w związku z aktualizacją założeń biznesowych Projektu opartego o technologię węglową.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta podjął w dniu 19 maja 2020 roku decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki Elektrownia Ostrołęka w jednostkowym sprawozdaniu ENEA S.A. oraz skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej ENEA.

Szacowana wartość ww. odpisu wyniesie ok. 455,3 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2019 i ok. 435,2 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ENEA ("GK ENEA") za rok 2019.

Ponadto, Emitent podjął również w tym samym dniu decyzję o dokonaniu odpisu udzielonych Elektrowni Ostrołęka pożyczek, wraz z odsetkami, w łącznej kwocie ok. 65,8 mln zł.

Szacowany wpływ ww. odpisów na jednostkowy zysk netto okresu sprawozdawczego Spółki za 2019 rok wyniesie ok. 521,1 mln zł i ok. 500,9 mln zł na skonsolidowany zysk netto okresu sprawozdawczego GK ENEA za rok 2019.

Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy i nie mają wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za rok 2019.

Po uwzględnieniu odpisu, wartość inwestycji wycenianych metodą praw własności w odniesieniu do udziałów Elektrowni Ostrołęka, zarówno w skonsolidowanym, jak i jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej, wyniesie 0 zł. Jednocześnie Emitent informuje, że wysokość wskazanego odpisu może ulec zmianie, a jego ostateczna wartość oraz jej ostateczny wpływ na pozycje i wskaźnik zamieszczone w niniejszym raporcie bieżącym zostanie zaprezentowana w stosownych raportach okresowych Spółki oraz GK ENEA za rok 2019.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnej + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości w ujęciu skonsolidowanym dla okresu sprawozdawczego). Powyższa definicja oraz metodologia jej obliczania jest taka sama jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika w raportach okresowych Emitenta. Powyższa definicja jest również ujęta w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).