Raport bieżący nr 15/2020

Tytuł raportu: Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2019 rok jednorazowych operacji o charakterze księgowym
Data: 31.03.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 31 marca 2020 r. podjęta została decyzja o dokonaniu ujęć aktualizujących bilansową wartość aktywów.

Wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA ("GK ENEA")

W Obszarze Wytwarzanie wyniki przeprowadzonych testów wskazują na wzrost bilansowej wartości aktywów, która ujęta będzie w drodze odwrócenia odpisów dokonanych w roku 2016 (o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2016), w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. na łączną kwotę 11,6 mln zł. Ponadto, w Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii CGU (z ang. Cash Generation Unit) Biogaz rozpoznano utratę wartości aktywów na kwotę 1,3 mln zł.

W Obszarze Ciepło, w wyniku przeprowadzonych testów zidentyfikowano konieczność odpisu wartości bilansowej aktywów w jednostkowym sprawozdaniu finansowym ENEA Ciepło sp. z o.o. na kwotę 20,4 mln zł.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z 14 lutego 2020 r. Emitent informuje, iż w dniu 31 marca 2020 r. podjęta została decyzja o ujęciu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK ENEA odpisu z tytułu utraty wartości akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A. w kwocie 52,7 mln zł.

Ujęcie powyższych zdarzeń wpłynie na zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem GK ENEA o 62,8 mln zł oraz zysku netto okresu sprawozdawczego GK ENEA o 60,8 mln zł, nie wpłynie natomiast na skonsolidowany wynik EBITDA.

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2020 z 21 lutego 2020 r. Emitent wskazuje, iż na skonsolidowane wyniki 2019 roku wpływ będzie miało również rozwiązanie rezerwy na kwotę 129 mln zł, dotyczącej sporu opisanego w przywołanym raporcie bieżącym. Wpłynie to odpowiednio na zysk przed opodatkowaniem w kwocie 129 mln zł oraz 104,5 mln zł na zysk netto okresu sprawozdawczego na poziomie skonsolidowanym oraz w kwocie 129 mln zł na wynik EBITDA na poziomie skonsolidowanym.

Łącznie opisane wyżej operacje wpłyną na poprawę zysku przed opodatkowaniem GK ENEA o 66,2 mln zł oraz 43,7 mln zł na zysk netto okresu sprawozdawczego, a także na poprawę o 129 mln zł skonsolidowanego wyniku EBITDA GK ENEA.

Wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A.

W związku zakończeniem opisanych powyżej testów na utratę wartości aktywów ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. podjęta została decyzja o konieczności ujęcia w księgach Emitenta kwoty 238,4 mln zł z tytułu odwrócenia dokonanych w latach ubiegłych odpisów aktualizujących bilansową wartość udziałów w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., o których Emitent informował w szczególności w raporcie bieżącym nr 10/2016 z 4 marca 2016 r.

Ponadto, w toku prac zidentyfikowano konieczność ujęcia odpisu aktualizującego wartość udziałów w ENEA Ciepło sp. z o.o. w kwocie 28,8 mln zł.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z 14 lutego 2020 r. Emitent informuje, iż w dniu 31 marca 2020 r. podjęta została decyzja o konieczności ujęcia w księgach Emitenta odpisu wartości akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A. w kwocie 47,7 mln zł, w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki.

Łączny wpływ powyższych ujęć wpłynie na zwiększenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego Spółki o 161,9 mln zł.

Jednocześnie Emitent zwraca uwagę, iż powyższe operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową Spółki. Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne efekty opisanych powyżej jednorazowych operacji o charakterze księgowym zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych ENEA S.A. i Grupy Kapitałowej ENEA za rok 2019, których publikację zaplanowano na 23 kwietnia 2020 roku.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnej + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Powyższa definicja oraz metodologia jej obliczania jest taka sama jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika w raportach okresowych Emitenta. Powyższa definicja jest również ujęta w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).