Raport bieżący nr 9/2020

Tytuł raportu: Zawarcie przez ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. ugody pozasądowej w związku ze sporem sądowym dotyczącym nabycia udziałów spółki Eco-Power Sp. z o.o.
Data: 21.02.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 21 lutego 2020 roku spółka zależna ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. ("ENEA Wytwarzanie") zawarła ze spółkami Fen Wind Farm B.V. z siedzibą w Amsterdamie ("Fen Wind") oraz Wento Holdings S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu ("Wento") (łącznie jako "Strony") ugodę pozasądową w związku ze sporem sądowym dotyczącym nabycia przez ENEA Wytwarzanie udziałów spółki Eco-Power Sp. z o.o., która to jest właścicielem farmy wiatrowej Skoczykłody ("Ugoda").

Strony łączyła warunkowa umowa przedwstępna dotycząca nabycia przez ENEA Wytwarzanie od Fen Wind 100% udziałów spółki Eco-Power, a Wento gwarantowała wykonanie zobowiązań Fen Wind wynikających z umowy przedwstępnej.

Na mocy Ugody Strony oświadczyły, że rozwiązują ww. umowę przedwstępną ze skutkiem na dzień zawarcia ugody oraz bezwarunkowo i nieodwołalnie zrzekają się wzajemnie wobec siebie roszczeń wynikających z tej umowy. Jednocześnie Strony potwierdziły, że w związku z rozwiązaniem umowy przedwstępnej nie mają względem siebie żadnych roszczeń bezpośrednio lub pośrednio związanych z zamierzoną sprzedażą na rzecz ENEA Wytwarzanie udziałów Eco-Power Sp. z o.o.

Zgodnie z Ugodą Strony zobowiązały się również do podjęcia niezbędnych czynności procesowych zmierzających do zakończenia postępowania sądowego w przedmiocie umowy sprzedaży udziałów spółki Eco-Power Sp. z o. o. jakie zostało wszczęte przed właściwym Sądem.

Spółka informuje, że zgodnie z informacjami zamieszczonymi w opublikowanych przez Emitenta sprawozdaniach finansowych w związku ze sporem dotyczącym nabycia udziałów spółki Eco-Power Sp. z o. o. zgodnie z oszacowaniem wartości tych udziałów utworzona została rezerwa na kwotę 129 mln zł. Dodatkowo o utworzeniu rezerwy związanej z oszacowaniem wartości udziałów spółki Eco-Power Sp. z o. o. Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2017 w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2016 rok. Wejście w życie Ugody umożliwi Emitentowi rozwiązanie tej rezerwy, co może mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ENEA. Spółka analizuje przewidywany zakresu wpływu tego zdarzenia na wyniki finansowe 2019 roku oraz bieżącego okresu sprawozdawczego.