Raport bieżący nr 6/2020

Tytuł raportu: Informacja o odpisie aktualizującym wartość posiadanego pakietu akcji w Polskiej Grupie Górniczej S.A.
Data: 14.02.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 14 lutego 2020 roku zbadanych sprawozdań finansowych Polskiej Grupy Górniczej S.A. ("PGG") za rok 2019, w których PGG rozpoznała odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych PGG na dzień 31 grudnia 2019 roku, powziął informację o prawdopodobnej konieczności dokonania odpisu aktualizującego wartość posiadanego przez Spółkę pakietu akcji PGG.

Szacowana wartość ww. odpisu wyniesie ok. 53 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ENEA ("GK ENEA") za rok 2019 i ok. 48 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym ENEA S.A. za rok 2019.

Szacowany wpływ odpisu na skonsolidowany wynik netto GK ENEA za 2019 rok wyniesie ok. 53 mln zł i ok. 48 mln zł na jednostkowy wynik netto Spółki za rok 2019.

Powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy i nie ma wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za rok 2019.

Po uwzględnieniu odpisu, wartość inwestycji wycenianych metodą praw własności w odniesieniu do akcji PGG, zarówno w skonsolidowanym, jak i jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej, wyniesie ok. 254 mln zł.

Jednocześnie Spółka informuje, że wysokość wskazanego odpisu może ulec zmianie, a jego ostateczna wartość oraz jej ostateczny wpływ na pozycje i wskaźnik zamieszczone w niniejszym raporcie bieżącym zostanie zaprezentowana w stosownych raportach okresowych Spółki oraz GK ENEA za rok 2019.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnej + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości w ujęciu skonsolidowanym dla okresu sprawozdawczego). Powyższa definicja oraz metodologia jej obliczania jest taka sama jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika w raportach okresowych Emitenta. Powyższa definicja jest również ujęta w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).