Raport bieżący nr 4/2020

Tytuł raportu: Zawarcie porozumienia w sprawie zawieszenia finasowania projektu Ostrołęka C
Data: 13.02.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd ENEA S.A. ("Emitent"), informuje iż 13 lutego 2020 roku Emitent zawarł porozumienie ("Porozumienie") z Energa S.A. ("Energa") (dalej łącznie "Sponsorzy") dotyczące zawieszenia przez Energa i Emitenta finansowania projektu budowy nowego bloku węglowego - planowanej elektrowni Ostrołęka C w Ostrołęce o mocy ok. 1.000 MW ("Projekt").

W ostatnim czasie wystąpiło ponadto szereg okoliczności, mogących mieć w ocenie Sponsorów wpływ na Projekt, co skutkuje koniecznością kompleksowego przeanalizowania kwestii dalszych działań w Projekcie, w tym jego dalszego finansowania. Sponsorzy wskazali tu w szczególności:

(i) planowane zmiany polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do sektora energii elektrycznej oraz nową politykę kredytową Europejskiego Banku Inwestycyjnego wobec sektora elektroenergetycznego (Energy Lending Policy) wraz z powiązaną z nią inicjatywą Komisji Europejskiej w zakresie tzw. Zielonego Ładu, czyli planu działań zmierzających do zapewnienia neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku;

(ii) ogłoszenie przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A w dniu 5 grudnia 2019 roku publicznego wezwania na sprzedaż 100% akcji Energi.

Powyższe czynniki stanowiące nadzwyczajną zmianę okoliczności w połączeniu z trudnością w pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla Projektu uzasadniają wstrzymanie finasowania Projektu przez Energa i Emitenta, a w konsekwencji mogą spowodować skorzystanie przez spółkę Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. ("Spółka") z uprawnienia do zawieszenia budowy Projektu. W Porozumieniu Emitent oraz Energa zobowiązały się dokonać analiz w szczególności dotyczących parametrów technicznych, technologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych oraz dalszego finasowania Projektu, a szczegółowy przedmiot, harmonogram i sposób przeprowadzenia tych analiz zostanie uzgodniony przez strony Porozumienia w terminie 10 dni od jego zawarcia.

Sponsorzy przyjęli, że wstrzymanie finansowania Projektu będzie powodowało konieczność zawieszenia przez Spółkę wykonywania zawartego 12 lipca 2018 roku Kontraktu na Budowę Elektrowni Ostrołęka "C" o mocy ok. 1000 MW, a także Umowy na przebudowę infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C z dnia 4 października 2019 roku. Porozumienie nie wpływa na moc obowiązującą dotychczasowych porozumień, w szczególności nie wpływa na dotychczasowe ustalenia odnośnie do zasad finansowania Projektu oraz formuły rozliczeń między Sponsorami przyjętych na podstawie dotychczasowych porozumień, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2019 z 30 kwietnia 2019 roku oraz nr 68/2018 z 29 grudnia 2018 roku, a porozumienie, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2019 z 30 kwietnia 2019 roku będzie stosowane do rozliczenia ewentualnych dodatkowych kosztów mogących wyniknąć w przypadku zawieszenia przez Spółkę budowy Projektu.