Raport bieżący nr 36/2019/K

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji w zakresie wybranych definicji alternatywnych pomiarów wyników użytych w raporcie bieżącym nr 36/2019
Data: 14.01.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 36/2019

Podstawa prawna

Inne uregulowania

 

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2019 z 12 grudnia 2019 roku dotyczącego zatwierdzenia Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 roku z perspektywą 2035 roku ("Strategia"), przekazuje poniżej uzupełnienie informacji w zakresie definicji alternatywnych pomiarów wyników użytych w Strategii, podanych następnie do publicznej wiadomości ww. raporcie bieżącym. Użyte w raporcie bieżącym nr 36/2019 z 12 grudnia 2019 roku pojęcia oznaczają:

1. ROE – rentowność kapitału własnego, rozumiana jako wartość skonsolidowanego zysku (straty) netto okresu sprawozdawczego podzielonego przez wartość skonsolidowanego kapitału własnego na koniec okresu sprawozdawczego;

2. ROA – rentowność aktywów, rozumiana jako wartość skonsolidowanego zysku (straty) netto okresu sprawozdawczego podzielonego przez wartość skonsolidowanych aktywów całkowitych na koniec okresu sprawozdawczego;

3. EBITDA – wartości odpowiednio zysku (straty) operacyjnej + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości w ujęciu skonsolidowanym dla okresu sprawozdawczego).

Ponadto, Emitent wskazuje, że powyższe definicje alternatywnych pomiarów wyników oraz metodologie ich obliczania są takie same jak definicje oraz metodologie obliczania tych samych wskaźników w raportach okresowych Grupy Kapitałowej ENEA. Powyższe definicje można również znaleźć w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Emitenta (https://ir.enea.pl/slownik).

Informacja nt. wskaźników ROE, ROA i EBITDA obliczanych dla poszczególnych okresów sprawozdawczych jest cyklicznie monitorowana oraz prezentowana w ramach kolejnych raportów okresowych Emitenta. Emitent wskazuje przy tym, iż niezależnie od dołożenia należytej staranności, mając na względzie okres obowiązywania Strategii oraz możliwość wystąpienia czynników o charakterze zewnętrznym, jak również wynikająca z powyższego nieprzewidywalność czynników mogących wpływać na przedstawione w Strategii wskaźniki i ich wartości, nie mogą być one traktowane jako prognozy operacyjne lub finansowe a jedynie jako mierniki realizacji Strategii, do których dążyć będzie Spółka w okresie jej obowiązywania.

Dodatkowo Spółka wyjaśnia inne pojęcia użyte w Strategii, podane następnie do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 36/2019 z 12 grudnia 2019 roku:

1. Nowa Linia Biznesowa – produkty lub usługi inne niż dostarczane / świadczone przez spółki Grupy Kapitałowej ENEA na dzień zatwierdzenia Strategii;

2. B+R+I – działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna.