Raport bieżący nr 41/2019

Tytuł raportu: Informacja nt. zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G
Data: 30.12.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 41/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż 30 grudnia 2019 roku na mocy zatwierdzonej tego samego dnia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE") taryfy dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G na okres od dnia 14 stycznia do dnia 31 marca 2020 roku ("Taryfa") dokonał oceny wpływu Taryfy na oczekiwane wyniki finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej ENEA dla 2020 roku.

Prezes URE zatwierdził cenę sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G dla ENEA S.A., na poziomie średnio 289,37 zł za MWh.

Mając powyższe na uwadze oraz działając zgodnie z MSR 37, Spółka zidentyfikowała konieczność utworzenia w IV kwartale 2019 roku rezerwy na umowy rodzące obciążenia w segmencie obrotu, która została wstępnie oszacowana na poziomie od 70 do 147 mln zł. Jednocześnie Spółka informuje, że wysokość wskazanej rezerwy może ulec zmianie, a jej ostateczna wartość zostanie zaprezentowana w raporcie okresowym Emitenta za 2019 rok.