Raport bieżący nr 36/2019

Tytuł raportu: Zatwierdzenie Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 roku z perspektywą 2035 roku
Data: 12.12.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 36/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. (Spółka, ENEA) informuje, iż na mocy uchwały Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 roku z perspektywą 2035 roku" (Strategia) Spółka przyjęła w tym samym dniu do realizacji Strategię.

Grupa Kapitałowa ENEA, jako odpowiedzialny koncern surowcowo-energetyczny, chcąc sprostać globalnym wyzwaniom zakłada prowadzenie swojej działalności w sposób zrównoważony przy jednoczesnym minimalizowaniu oddziaływania na środowisko naturalne.

Zgodnie z nową misją: "ENEA dostarcza niezawodne produkty i usługi dla Klientów budując trwałe relacje oparte na poszanowaniu środowiska naturalnego oraz wzajemnych wartości".

Biorąc pod uwagę: (i) istotne zmiany w otoczeniu bliższym i dalszym funkcjonowania firmy oraz sektora paliwowo-energetycznego zarówno w zakresie regulacyjnym jak i rynkowym, (ii) szybki postęp technologiczny we wszystkich obszarach łańcucha wartości, głównie rozwiązań dla energetyki odnawialnej i rozproszonej, (iii) poszanowanie środowiska naturalnego i wsparcie celów klimatycznych Unii Europejskiej, GK ENEA zaktualizowała kierunki rozwoju. Kluczowe z nich to:

1) Transformacja aktywów wytwórczych w oparciu o źródła zero- i niskoemisyjne;

2) Innowacyjne usługi dla Klientów ENEI;

3) Nowoczesna komunikacja i modele współpracy z Klientem;

4) Elektromobilność, technologie wodorowe;

5) Smart Grid – inteligentne rozwiązania dla Klientów;

6) Automatyzacja, robotyzacja i digitalizacja procesów;

7) Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, blockchain;

8) Magazynowanie energii;

9) Pozyskanie paliw zgodnie z najlepszymi praktykami i poszanowaniem środowiska.

ENEA zakłada transformację w kierunku innowacyjnego koncernu niskoemisyjnego, oferującego nie tylko energię elektryczną, lecz kompleksowe pakiety produktów i usług oczekiwanych przez Klientów.

Kierunki rozwoju stanowią fundament do określenia celów strategicznych dla Grupy. ENEA identyfikuje pięć najważniejszych celów strategicznych wspierających transformację GK ENEA w kierunku koncernu niskoemisyjnego:

1) Dywersyfikacja portfela wytwórczego GK ENEA;

2) Niezawodność i ciągłość dostaw energii elektrycznej;

3) Odpowiedzialny partner w zrównoważonym zarządzaniu relacjami ze społecznościami lokalnymi, środowiskiem i Klientami;

4) Zachowanie bezpieczeństwa finansowego GK ENEA;

5) Innowacyjność we wszystkich aspektach działalności GK ENEA.

Jednocześnie Spółka uznała, że w ramach nadrzędnego celu Grupy istotą będzie również jej zrównoważony rozwój. W związku z powyższym celem nadrzędnym GK ENEA jest "Systematycznie rosnąca wartość Grupy Kapitałowej ENEA przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju".

Mapa celów obejmuje, obok celu nadrzędnego, niżej wskazane cele:

W Perspektywie Właściciela:

- Trwałe relacje z Klientami, systematycznie spadające koszty dotarcia i utrzymania Klienta;

- Zachowanie bezpieczeństwa finansowego GK ENEA;

- Wysoki, kontrolowany udział w wybranych segmentach rynków;

- Niezawodność i ciągłość dostaw energii elektrycznej;

- Wysoka marżowość pakietowanych usług i produktów;

- Innowacyjność we wszystkich aspektach działalności GK ENEA;

- Dywersyfikacja portfela wytwórczego GK ENEA.

W Perspektywie Klienta:

- Zdolność do zaspokajania kompleksowych potrzeb;

- Dostarczanie w stosownym momencie tego, co jest potrzebne;

- Atrakcyjna relacja ceny do jakości oferowanych pakietów produktów i usług;

- Niski koszt uogólniony zakupu, wsparcie w finansowaniu zakupów z oferty GK ENEA;

- Etyczny, rzetelny i innowacyjny dostawca;

- Odpowiedzialny partner w zrównoważonym zarządzaniu relacjami ze społecznościami lokalnymi, środowiskiem i Klientami.

W Perspektywie Procesów:

- Wytwarzanie optymalnego i zrównoważonego miksu produktów i usług dla dobrze zidentyfikowanych Klientów we współpracy z Partnerami biznesowymi i społecznymi;

- Sprawne docieranie do Klientów i dostarczanie obiecanych wartości, na czas, we właściwej cenie oraz jakości z uwzględnieniem odpowiedzialnego i etycznego marketingu oraz rzetelnej informacji;

- Sprawne, zintegrowane i zrównoważone zarządzanie elastycznymi, otwartymi grupami kompetencyjnymi w jasno zdefiniowanych liniach biznesowych, w preferowanej roli Operatorów Biznesu na powierzonym majątku.

W Perspektywie Rozwoju:

- Nowoczesny, transparentny i etyczny Ład Organizacyjny na wszystkich szczeblach w całej GK ENEA;

- Zrównoważone inwestycje w aktywa niematerialne i materialne.

ENEA zakłada, że w wyniku realizacji Strategii osiągnie:

1. redukcję wartości wskaźnika jednostkowej emisji CO2 do 550 kg CO2/MWh w 2030 roku, z dążeniem do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 434 kg CO2/MWh w perspektywie 2035 roku;

2. udział OZE w produkcji energii elektrycznej na poziomie 22% do 2025 roku oraz 33% w 2030 roku;

3. udział zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych na poziomie 22% w 2025 roku oraz 41% w 2030 roku w całkowitej produkcji energii elektrycznej GK ENEA, z dążeniem do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 60% w perspektywie 2035 roku;

4. wolumen sprzedaży energii elektrycznej na poziomie 24,8 TWh w 2030 roku;

5. udział ENEA w rynku sprzedaży energii elektrycznej na poziomie 14% w 2025 roku oraz 15% w 2030 roku;

6. poziom mocy zainstalowanej w wysokości 7 447 MW w 2025 roku oraz 8 287 MW w 2030 roku, z dążeniem do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 9 672 MW w perspektywie 2035 roku;

7. wartość wskaźnika SAIDI na poziomie 105 minut w 2025 roku oraz 100 minut w 2030 roku;

8. wartość wskaźnika SAIFI na poziomie 2,14 w 2025 roku oraz 2,03 w 2030 roku;

9. wartość wskaźnika strat sieciowych w dystrybucji na poziomie 5,4% w 2025 roku oraz 5,3% w 2030 roku;

10. wzrost udziału w rynku sprzedaży węgla do energetyki zawodowej do 25% w 2025 roku oraz do 30% w 2030 roku;

11. wskaźnik ROE na poziomie 10% w 2025 roku i 2030 roku;

12. wskaźnik ROA na poziomie 5% w 2025 roku i 2030 roku;

13. wzrost wartości EBITDA w stosunku do 2018 roku o 35% w 2025 roku oraz o 39% w 2030 roku;

14. udział EBITDA z Nowych Linii Biznesowych na poziomie 7÷12% w 2030 roku;

15. wartość EBITDA z Nowych Linii Biznesowych w wysokości 360 mln zł w 2030 roku;

16. udział wydatków na B+R+I w łącznych nakładach inwestycyjnych GK ENEA na poziomie 2% w 2030 roku.

Szacowane do osiągnięcia miary realizacji celów strategicznych w perspektywie 2035 roku, o których mowa w punktach 3.÷6. powyżej zostały wyznaczone przy założeniu zastąpienia bloków 1-8 klasy 200 MW w Elektrowni Kozienice jednostkami wytwórczymi niskoemisyjnymi oraz modernizacji bloków 2-7 klasy 200 MW w Elektrowni Połaniec.

Grupa szacuje nakłady inwestycyjne na utrzymanie ciągłości funkcjonowania oraz na nowe moce wytwórcze w wysokości ponad 64 mld zł w perspektywie 2035 roku, w tym:

1. Obszar Dystrybucji – 26,9 mld zł;

2. Obszar Wydobycia – 9,2 mld zł;

3. Obszar Wytwarzania – 12,5 mld zł;

4. Odnawialne Źródła Energii – 14,7 mld zł;

5. Pozostała działalność – 1,2 mld zł.

Nakłady inwestycyjne na realizację inwestycji w nowe moce wytwórcze, wspierające transformację koncernu w kierunku niskoemisyjnego, zostały oszacowane na poziomie około 22 mld zł.