Raport bieżący nr 35/2019

Tytuł raportu: Emisja obligacji w ramach umowy programowej dotyczącej programu emisji obligacji ENEA S.A.
Data: 02.12.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 35/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2014 w sprawie zawarcia przez ENEA S.A. "Umowy dotyczącej programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł" (Program), Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 2 grudnia 2019 r . Spółka dokonała alokacji na rzecz jednego podmiotu 10.000 szt. obligacji serii ENEB0624 o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł (Obligacje). Obligacje zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach.

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. zł. Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej Obligacji. Wykup Obligacji zostanie dokonany przez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej Obligacji. Datą wykupu Obligacji jest 26 czerwca 2024 r. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, płatne w okresach półrocznych i oparte o sześciomiesięczny WIBOR, powiększony o marżę.

Środki z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne oraz na refinansowanie zadłużenia Spółki przy czym nie będzie to cel emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach.

Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst.

Do dnia sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Emitent w ramach Programu wyemitował obligacje o łącznej wartości 2,5 mld zł.