Raport bieżący nr 31/2019

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za okres I – III kwartał 2019 roku
Data: 05.11.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 31/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") 5 listopada 2019 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA za I – III kwartał 2019 roku, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za okres I – III kwartał 2019 roku:

- Przychody ze sprzedaży netto: 11 662 mln zł

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 12 169 mln zł,

- EBITDA: 2 556 mln zł,

- EBIT: 1 429 mln zł,

- Zysk netto: 990 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 892 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 612 mln zł,

- Wytwarzanie: 1 151 mln zł,

- Dystrybucja: 804 mln zł,

- Obrót: 17 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 7,1 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 19,9 TWh,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 14,8 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 15,1 TWh.

Wynik EBITDA osiągnięty przez Grupę Kapitałową ENEA w okresie I – III kwartał 2019 roku jest pochodną, m.in. następujących czynników (w porównaniu do okresu I – III kwartał 2018 roku):

W Obszarze Wydobycie wyższy wynik segmentu wynika głównie z wyższego poziomu produkcji oraz z wyższych przychodów ze sprzedaży węgla.

W Obszarze Wytwarzanie pozytywnie na wynik wpłynął wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych, mimo negatywnego odchylenia kosztów paliw i praw do emisji CO2.

W Obszarze Dystrybucja niższy wynik roku 2019 w porównaniu z rokiem 2018 jest efektem wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej; oraz ujemnego odchylenia na pozostałej działalności operacyjnej z uwagi na fakt, że w 2018 roku ujawniono zdarzenie o charakterze jednorazowym: wypłaty odszkodowań z tytułu skutków wichur, które wystąpiły w roku 2017.

Obszar Obrót charakteryzował się wzrostem przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, łącznie z szacowanymi przychodami z tytułu kwoty różnicy w cenie. Poziom wzrostu nie pokrył rosnących kosztów zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych.

Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za okres I – III kwartał 2019 roku:

- Przychody ze sprzedaży netto: 3 703 mln zł

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 4 210 mln zł,

- EBITDA: -32 mln zł,

- EBIT: -36 mln zł,

- Zysk netto: 700 mln zł.

Różnica między zyskiem netto a EBIT Spółki wynika przede wszystkim z przychodów z tytułu dywidend wypłaconych przez spółki zależne.

Ponadto Emitent zwraca uwagę, iż w zaprezentowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ENEA oraz ENEA S.A. za I – III kwartał 2019 roku został uwzględniony wpływ skutków Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami.

W celu zachowania porównywalności danych finansowych za okres I – III kwartał 2019 roku do poprzednich okresów, przychody w raporcie bieżącym zostały zaprezentowane w dwóch pozycjach:

-Przychody ze sprzedaży netto oraz

-Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody.

Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody stanowią sumę Przychodów ze sprzedaży netto oraz kalkulacji kwoty różnicy cen.

Podstawą kalkulacji były opublikowane informacje przez Ministra Energii oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej ENEA za III kwartał 2019 roku, którego publikację zaplanowano na 21 listopada 2019 roku.