Raport bieżący nr 30/2019

Tytuł raportu: Umorzenie obligacji serii ENEA0220
Data: 15.10.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 30/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w nawiązaniu do raportu nr 29/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze przedterminowego odkupu obligacji serii ENEA0220 informuje, iż w dniu 14 października 2019 r. Spółka zakończyła proces odkupu wyemitowanych obligacji serii ENEA0220 ("Obligacje") od ich posiadaczy, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN PLENEA000088, po cenie nabycia wynoszącej 100.150 zł za jedną obligację.

W dniu 14 października 2019 r. Spółka nabyła 1.218 szt. Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 121.800.000,00 zł i łącznej wartości wg ceny nabycia 121.982.700,00 zł. Obligacje zostały nabyte w celu ich umorzenia, zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Wobec powyższego w dniu 15 października 2019 r., Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie umorzenia nabytych obligacji.

Nieodkupione przez Spółkę Obligacje serii ENEA0220 w ilości 8.782 szt. pozostają w posiadaniu obligatariuszy i w dalszym ciągu będą notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. Ich termin zapadalności przypada na 10 lutego 2020 r.