Konferencja Wynikowa Grupy Enea - 30.09 (4).jpg

Dobre wyniki finansowe i operacyjne Grupy Enea za I półrocze 2019 r. Wzrasta produkcja „zielonej energii” i potencjał rozwojowy Grupy

Wzrost przychodów o 33% r/r, wyższa o niemal 30% EBITDA i wypracowany zysk netto wyższy o 25%, który przekroczył pół miliarda złotych – to główne wyniki finansowe Grupy Enea za I półrocze 2019 r. Rezultaty osiągnięte przez drugi pod względem wielkości produkcji energii elektrycznej w Polsce koncern energetyczny są zgodne z planem i oczekiwaniami. Grupa w pierwszych sześciu miesiącach tego roku wytworzyła 12,7 TWh energii elektrycznej, sprzedała ponad 10 TWh energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym, a także 10 TWh usług dystrybucji odbiorcom końcowym. Enea odnotowała również ponad 12% wzrostu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i przeznaczyła 104 mln zł na inwestycje związane z ochroną środowiska.

W I półroczu 2019 r. Grupa Enea osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaży o 33% – na  koniec omawianego okresu wyniosły one 8 020 mln zł i były o 1 980 mln zł wyższe, niż przed rokiem. EBITDA Grupy osiągnęła 1 666 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu r/r o 28% (o ok. 362 mln zł). Wypracowany przez Grupę Enea zysk netto wzrósł o 25% i wyniósł w I półroczu 579 mln zł.

Grupa Enea w I półroczu przeznaczyła na inwestycje 1 049 mln zł, co oznacza wzrost o 27% r/r. Z tego 104 mln zł wyniosły nakłady na inwestycje ekologiczne. Ważną częścią prowadzonych projektów jest dostosowanie Elektrowni Kozienice i Elektrowni Połaniec do konkluzji BAT. Działania te wzmocnią parametry środowiskowe aktywów wytwórczych Grupy.

Z konsekwencją realizowane przez Grupę programy inwestycyjne w zakresie modernizacji i zwiększenie sprawności jednostek wytwórczych przynoszą wymierne efekty prośrodowiskowe. I tak w latach 2010 – 2018, zredukowano znacząco poziom emisji tlenków azotu (NOx), tlenków siarki (głównie dwutlenku siarki SO2), oraz pyłów średnio o ponad 60%, w Elektrowniach systemowych w Kozienicach i Połańcu, a emisję dwutlenku węgla (CO2) o ponad 8%.

Działania Grupy Enea dotyczące środowiska wychodzą również poza perspektywę związaną z infrastrukturą energetyczną. Firma prowadzi przedsięwzięcia mające na celu zwiększanie świadomości ekologicznej. Należą do nich autorskie inicjatywy takie jak Enea EkoProjekty czy akcje wolontariackie, jak np. #TrashChallengeEnei.

W I półroczu 2019 r. najwyższa EBITDA, 730 mln zł, została zrealizowana w obszarze Wytwarzania (wzrost o 293 mln zł). Na wynik obszaru pozytywnie wpłynął głównie wzrost produkcji w spółce Enea Wytwarzanie oraz przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych. Wysoka dyspozycyjność źródeł wytwórczych Grupy zapewniła stabilną produkcję energii elektrycznej na poziomie 12,7 TWh, co jest porównywalne z analogicznym okresem ubiegłego roku. Enea po raz kolejny uzyskała wzrost produkcji z bloku B11 o mocy 1 075 MW. B11 w I półroczu 2019 r. wyprodukował 2 981,9 GWh energii elektrycznej (wzrost o 24,6% r/r). Grupa odnotowała również ponad 12% wzrostu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

W obszarze Dystrybucji EBITDA kształtowała się na poziomie 515 mln zł, czyli była niższa r/r o 65 mln zł. Wynikało to z wysokich średnich cen energii elektrycznej, które przyczyniły się do wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie tzw. różnicy bilansowej. Ponadto, w obszarze Dystrybucji odnotowano spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej, głównie na skutek zmiany stanu rezerw majątku sieciowego oraz wyższych przychodów od ubezpieczyciela w analogicznym okresie poprzedniego roku. W I półroczu Enea Operator dostarczyła 10 TWh usług dystrybucji odbiorcom końcowym. Był to nieznaczny spadek łącznego wolumenu sprzedaży usług dystrybucji, przy jednoczesnym wzroście liczby odbiorców i sprzedaży  gospodarstwom domowym.

Obszar Obrotu odnotował wynik EBITDA w wysokości 35 mln zł (wzrost r/r o 6 mln zł). Obrót detaliczny charakteryzował się wzrostem przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym. Natomiast obrót hurtowy pozostaje nadal pod presją wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, co wpływa na wyceny kontraktów oraz zabezpieczeń. W I półroczu 2019 r., w stosunku do I półrocza 2018 r., nastąpił spadek łącznego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym o ok. 4%, do poziomu 10,2 TWh.

Wzrost wyniku EBITDA wypracował także obszar Wydobycia, który I połowę roku zamknął na poziomie 434 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 161 mln zł. Jest to rezultat wyższego poziomu produkcji i sprzedaży oraz wyższej ceny sprzedaży węgla, a także ciągłej pracy nad poprawą efektywności operacyjnej kopalni, szczególnie w zakresie kosztów stałych. Produkcja węgla handlowego wyniosła w I półroczu ponad 4,8 mln ton, co oznacza wzrost o 6,8% r/r. Z kolei sprzedaż węgla ukształtowała się na analogicznym poziomie (prawie 4,8 mln ton) i była o 9,9% wyższa r/r. Średni uzysk wyniósł 65,1%, wobec 59,6% przed rokiem. LWB wykonała 14,2 km wyrobisk korytarzowych. Bogdanka umocniła swoją pozycję rynkową, osiągając wysoki, ponad 28% udział w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej i zgodnie z zapowiedziami realizuje plan zwiększenia produkcji do 9,4 mln ton w tym roku.

 

KOMENTARZE DO WYNIKÓW GRUPY ENEA ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Mirosław Kowalik, prezes Enei:

W I półroczu tego roku Grupa Enea odnotowała wzrosty kluczowych wskaźników operacyjnych oraz  finansowych w większości obszarów łańcucha wartości, co zostało pozytywnie odebrane przez rynek. Spółki Grupy właściwie zareagowały i  dostosowały się do  otoczenia i realiów  rynkowych, co przyniosło oczekiwane rezultaty – I półrocze zamknęliśmy wzrostem przychodów o 33%,  wyższą o niemal 30% EBITDA i wyższym o 25% zyskiem netto. Realizacja planu inwestycyjnego służy dalszemu budowaniu potencjału Grupy, jednocześnie wzmacnia naszą pozycję rynkową i gotowość do podjęcia wyzwań związanych z nowymi trendami, które silnie oddziałują na firmy działające w sektorze paliwowo-energetycznym, szczególnie w Europie. Intensywnie pracujemy nad aktualizacją Strategii Rozwoju Grupy, którą zamierzamy przedstawić do końca roku. Duży nacisk przykładamy na ekonomicznie racjonalne zaprojektowanie transformacji naszych mocy wytwórczych w kierunku odnawialnych źródeł energii - zmiany miksu energetycznego Grupy - oraz dostosowanie modelu biznesowego do zmieniającego się otoczenia rynkowego, a przede wszystkim oczekiwań klientów – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

 

Jarosław Ołowski, wiceprezes Enei ds. finansowych:

Dobre wyniki finansowe wypracowane przez Grupę w I półroczu są potwierdzeniem naszej solidnej pozycji rynkowej, realizujemy zamierzone cele strategiczne we wszystkich obszarach biznesowych. W analizowanym okresie zanotowaliśmy wzrost najważniejszych wskaźników finansowych. Trzy obszary odnotowały wyższy wynik EBITDA r/r. W przypadku Wytwarzania to wzrost o 293 mln zł, Wydobycia o 161 mln zł. Obszar Obrotu zanotował wynik na poziomie 35 mln zł (wzrost r/r o 6 mln zł). Na dobry wynik wytwarzania wpłynął głównie wzrost produkcji w Enei Wytwarzanie oraz przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych. Wskaźnik dług netto/EBITDA w I półroczu pozostawał na bezpiecznym poziomie 1,97 – powiedział Jarosław Ołowski, wiceprezes Enei ds. finansowych.

 

Piotr Adamczak, wiceprezes Enei ds. handlowych: 

– Pierwsze sześć miesięcy tego roku było również okresem wytężonej pracy w obszarach sprzedaży i obsługi klienta, ze względu na prace związane z wdrożeniem regulacji cenowych. Ponadto kontynuujemy działania, których celem jest podnoszenie jakości obsługi. Modernizujemy i udoskonalamy nasze kanały kontaktu z klientami. Poszukujemy i wprowadzamy rozwiązania wspierające zarządzanie informacją o odbiorcach, upraszczające procesy obsługi i budujące wzrost zadowolenia u naszych klientów. Jesteśmy przekonani, że zaprocentuje to w przyszłości – powiedział Piotr Adamczak, wiceprezes Enei ds. handlowych.

 

Zbigniew Piętka, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych:

Wprowadzamy innowacyjne rozwiązania w naszej sieci dystrybucyjnej. Wdrożenie na szerszą skalę modułu FDIR w systemie SCADA pozwala na automatyczne wykrycie awarii, wydzielenie miejsca uszkodzenia oraz wznowienie dostaw do tych obszarów sieci, dla których istnieje taka możliwość. Przygotowujemy się również na przyłączanie do sieci coraz większej liczby odnawialnych źródeł energii. Budujemy i modernizujemy szereg elementów infrastruktury sieciowej, takich jak linie wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz stacje transformatorowe – powiedział Zbigniew Piętka, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych.