Raport bieżący nr 29/2019

Tytuł raportu: Podjęcie decyzji o zamiarze przedterminowego odkupu obligacji serii ENEA0220
Data: 30.09.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 29/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zamiaru przeprowadzenia emisji obligacji oraz raportu bieżącego nr 24/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie warunków krajowej emisji obligacji ENEA S.A. serii ENEA0624, Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 30 września 2019 r. podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia przedterminowego odkupu (nabycia od ich posiadaczy) obligacji serii ENEA0220 o wartości nominalnej 100.000 zł każda oznaczonych kodem ISIN PLENEA000088 ("Obligacje"). Spółka nabędzie Obligacje w celu ich umorzenia. Cena nabycia jednej Obligacji wynosi 100.150 zł.

Emitent zamierza nabyć Obligacje od ich posiadaczy w terminie do 14 października 2019 r.

Przedterminowy odkup Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (emisje@pekao.com.pl) oraz Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna (biuro@pekaoib.pl).