Raport bieżący nr 28/2019

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I półrocze 2019 roku
Data: 19.09.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 28/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") 19 września 2019 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA za I półrocze 2019 roku, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za I półrocze 2019 roku:

-Przychody ze sprzedaży netto: 7 589 mln zł

-Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 8 020 mln zł,

-EBITDA: 1 666 mln zł,

-EBIT: 926 mln zł,

-Zysk netto: 579 mln zł,

-Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 506 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych segmentach:

-Wydobycie: 434 mln zł,

-Wytwarzanie: 730 mln zł,

-Dystrybucja: 515 mln zł,

-Obrót: 35 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

-Produkcja węgla netto: 4,8 mln ton,

-Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 12,7 TWh,

-Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 10,0 TWh,

-Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 10,2 TWh.

Wynik EBITDA osiągnięty przez Grupę Kapitałową ENEA w I półroczu 2019 roku jest pochodną, m.in. następujących czynników (w porównaniu do I półrocza 2018):

W Obszarze Wydobycie wyższy wynik segmentu wynika z wyższego poziomu produkcji i przychodów ze sprzedaży węgla, a także poprawy efektywności operacyjnej kopalni szczególnie w zakresie kosztów stałych,

W Obszarze Wytwarzanie na wynik pozytywnie wpłynął wzrost produkcji w spółce ENEA Wytwarzanie oraz poziom przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych, mimo negatywnego odchylenia kosztów paliw i praw do emisji CO2,

W Obszarze Dystrybucja niższy wynik jest efektem wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej; ponadto odnotowano spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej wynikający głównie ze zmiany stanu rezerw dotyczących majątku sieciowego,

W Obszarze Obrót:

- obrót detaliczny charakteryzował się wzrostem przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, łącznie z szacowanymi przychodami z tytułu kwoty różnicy w cenie. Poziom wzrostu nie pokrył rosnących kosztów zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych, głównie z tytułu zakupu praw majątkowych;

- obrót hurtowy pozostaje pod presją wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, co wpływa na wyceny kontraktów oraz zabezpieczeń.

Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za I półrocze 2019 roku:

-Przychody ze sprzedaży netto: 2 382 mln zł

-Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 2 812 mln zł,

-EBITDA: -28 mln zł,

-EBIT: -31 mln zł,

-Zysk netto: 383 mln zł.

Różnica między zyskiem netto a EBIT Spółki wynika z przychodów z tytułu dywidend wypłaconych przez spółki zależne.

Ponadto Emitent zwraca uwagę, iż zaprezentowane w wynikach finansowych za I półrocze 2019 roku Grupy Kapitałowej ENEA oraz ENEA S.A. został uwzględniony wpływ skutków Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami.

W celu zachowania porównywalności danych finansowych za I półrocze 2019 do poprzednich okresów, przychody w Raporcie bieżącym zostały zaprezentowane w dwóch pozycjach:

-Przychody ze sprzedaży netto oraz

-Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody.

Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody stanowią sumę Przychodów ze sprzedaży netto oraz kalkulacji kwoty różnicy cen.

Podstawą kalkulacji były opublikowane informacje przez Ministra Energii oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ENEA oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym ENEA S.A. za I półrocze 2019 roku, których publikację zaplanowano na 30 września 2019 roku.