Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Enea.jpg

Enea publikuje najnowszy Raport Zrównoważonego Rozwoju

Grupa Enea opublikowała ósmy raport zrównoważonego rozwoju. Tak jak w latach ubiegłych, w trosce o środowisko naturalne, jest on dostępny tylko w wersji online. Dokument, przygotowany zgodnie z międzynarodowymi standardami, opisuje wyniki środowiskowe, społeczne i ekonomiczne Grupy za 2018 rok. Raport po raz pierwszy odnosi realizowane przez Eneę projekty do zobowiązań, które podjęła na rzecz realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Realizacja tych zobowiązań przez Grupę Enea odzwierciedla nie tylko jej troskę o jakość życia, środowisko naturalne, bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale także świadomość globalnych wyzwań.

Raport prezentuje działania Grupy Enea, które mają istotny wpływ zarówno na nią samą, jak i na jej otoczenie. Opiera się o sprawdzone rozwiązania i dobre praktyki stosowane w poprzednich publikacjach. Raportem zostały objęte wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Enea, z wyjątkiem LW Bogdanka, która jako spółka notowana na giełdzie, sama raportuje kwestie zrównoważonego rozwoju.

Dokument zawiera m.in. dane dotyczące inwestycji zmniejszających wpływ Grupy na środowisko naturalne, a także wskaźniki skali i charakteru tego wpływu. Informuje o podejściu organizacji do budowania relacji z jej otoczeniem w kontekście zarządzania ryzykami pozafinansowymi i budowania trwałej wartości firmy. Omawia zakres i charakter wdrażanych w Grupie zmian systemowych, które będą miały bezpośredni wpływ na jakość obsługi i poziom satysfakcji klientów Grupy Enea, a także jej efektywność w kontekście rozwijania relacji pracodawca-pracownicy.

Enea od lat działa prośrodowiskowo, jest także aktywnym uczestnikiem ważnych inicjatyw społecznych. Dlatego rok 2018 był również czasem poświęconym na budowanie realnej wartości dla otoczenia, w którym funkcjonuje Grupa Enea. Już po raz ósmy zapraszamy do lektury raportu zrównoważonego rozwoju Grupy Enea. W tym roku z radością informujemy, że przyczyniliśmy się także do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 ONZ. Nasze działania to przejaw naszej troski o jakość życia ludzi, środowisko naturalne i bezpieczeństwo energetyczne kraju – podkreśla Joanna Sobótka, kierownik Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Enei.

Enea swoimi działaniami z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu przyczyniła się także do realizacji pięciu z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

  • nr 4 „Dobra jakość edukacji”,
  • nr 5 „Równość płci”,
  • nr 7 „Czysta i dostępna energia”,
  • nr 8 „Wzrost gospodarczy i godna praca”
  • nr 11 „Zrównoważone miasta i społeczności”.

W ramach działań związanych z zapewnieniem dobrej jakości edukacji oraz promowaniem potrzeby rozwoju intelektualnego, Grupa Enea organizuje praktyki i staże, które pozwalają młodzieży zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe. Obejmuje także patronatami szkoły, oferując rozwój dla uczniów oraz wsparcie finansowe dla placówek. Kontynuuje także autorski program „Enea Akademia Talentów”, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju pasji wśród młodych osób.

Enea realizuje założenia celu odnoszącego się do osiągnięcia równości płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet poprzez inicjatywy skierowane do nich. W ubiegłym roku zorganizowano cykl spotkań poświęcony zdrowiu, urodzie i bezpieczeństwie, który odbywał się pod hasłem „Elektrownia Kobiet – Forum Kobiet”. Ponadto wspólnie z Fundacją Enea, w ramach projektu „Enea dla Zdrowia” zorganizowano badania cytologiczne dla kobiet z gminy Kozienice.

Istotnym zagadnieniem dla Grupy Enea jest przyczynianie się do zapewnienia społeczeństwu stabilnego dostępu do energii elektrycznej. W tym względzie Enea podjęła m.in. partnerstwo w ramach Leszczyńskiego Klastra Energii, którego celem jest uzyskanie równowagi rynkowej pomiędzy popytem a podażą energii elektrycznej. Grupa Enea rozwija produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w oparciu o aktywa wytwórcze Grupy. Dzięki temu w minionym roku, Enea wyprodukowała o prawie 11 % więcej energii elektrycznej, pochodzącej z alternatywnych źródeł energii. Grupa Enea koncentruje się również na ograniczeniu jednostkowej emisji CO2 w ramach źródeł wytwarzających energię.  Enea  stale inwestuje i wykonuje prace modernizacyjne, które znacząco wpływają na ciągłość dostaw i efektywność energetyczną.

Ważnym obszarem wpływu Grupy Enea okazały się działania wpływające na wzrost gospodarczy i zapewnienie godnej pracy. Powyższy cel zrealizowano poprzez przejrzyste warunki zatrudnienia pracowników. W minionym roku Grupa Enea była pracodawcą dla 16,5 tys. osób. Wszystkim pracownikom zapewniono równy dostęp do szkoleń, przejrzysty system premiowania i nagradzania.

Grupa Enea wzmocniła konkurencyjność przedsiębiorstw z północno-zachodniej części Polski, poprzez warte łącznie 1 mld złotych liczne inwestycje w działające lokalnie sieci dystrybucyjne, poprawiając w ten sposób jakość dostaw energii i rozszerzając możliwości inwestycyjne na tym obszarze. Aktywność Grupy Enea na rynku produkcji, dystrybucji i sprzedaży ciepła systemowego w Białymstoku i północnej Wielkopolsce, przyczyniła się do poprawy jakości powietrza w tych regionach. Ponadto Enea podejmuje działania w obszarze rozwoju elektromobilności w Polsce.

Raport został przygotowany zgodnie z wytycznymi międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative: GRI Standards. Dane niefinansowe, obejmujące wszystkie spółki Grupy Enea, w tym spółki nie uwzględnione w tym raporcie, zostały zaraportowane w Oświadczeniu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Enea, które stanowi odrębną część Sprawozdania z działalności Zarządu Enei i Grupy Enea za 2018 r. Już piąty raz, równolegle z publikacją raportu zrównoważonego rozwoju Grupy za 2018 rok, Enea publikuje – w marketingowej odsłonie – raport roczny Grupy za 2018 rok, który został ogłoszony z końcem marca br.

Z raportem zrównoważonego rozwoju Grupy Enea można się zapoznać na interaktywnej platformie dostępnej pod adresem: https://raport2018.csr.enea.pl/